Право

Заглавие: КАЗУСИ по наказателно право и наказателен процес за обсъждане и решаване в семинарни занятия
Тематика: Право
Автори: Гергана Андонова, Веселин Вучков
ISBN: 978-954-00-0234-7
ISSN:
Цена: 6,50лв
Страници: 165
Описание:
Учебното помагало има за цел да подпомогне подготовката на студентите по учебните дисциплини наказателно право и наказателнопроцесуално право.

Решаването на наказателноправни казуси е необходим етап от процеса на обучението. Наказателното право е учебна дисциплина, която предполага многоаспектна и сложна подготовка, включваща формиране на задълбочени теоретични знания, но и на умения за решаване на казуси, включително и изготвяне на обвинителна и защитна тези.

Необходимо е студентите постепенно да навлязат в сложната теоретична основа на наказателното право, като същевременно развиват своите познания по време на семинарните упражнения. Това е взаимнодопълващ се процес. Теоретичното изучаване на наказателното право: понятия, категории, институти, престъпни състави и др., е в основата на създаване на умения за прилагане на наказателноправните норми на практика. В същото време знанията, усвоени по време на лекциите и при самостоятелното (извън аудиторно) изучаване на Наказателния кодекс, научните разработки и съдебната практика по-успешно се затвърждават по време на семинарни упражнения под ръководството на преподавателя. Необходимо е да се придаде значение на методическото обезпечаване на знанията с практическа насоченост...