Музика

Пастармаджиев 2

Заглавие: Музиката и новите технологии в създаването на съвременни кинопродукти

Автор: Валери Пастармаджиев

Тематика: Mузика, Kино

ISBN: 978-954-00-0260-6

Година на издаване: 2021

Цена: 19.60 лв.

Страници: 154

Описание: Композиторската дейност, свързана със създаването на филмова музика, е процес, който има известни различия по отношение на традиционното създаване на многожанрово авторско творчество. В най-общо направление, творческият подход е различен към времетраенето на даден музикален откъс, защото неговото развитие е съподчинено на филмовата разкадровка. Авторската концепция се подчинява на задължението за проследяване на цялостното сюжетно развитие. Това изисква да се следва предварително начертана/определена конкретна музикална образност, която пълноценно да разкрива текстовата съдържателност. Музикалното развитие трябва да придава/да насочва към определени емоции или асоциации, а художественото проследяване на развитието на главния герой/герои представлява голяма сложност за избора на съответната музикална образност.

bul kl nas

Заглавие: Българско клавирно наследство – 1 ч.

Тематика: Музика

Автори: Филип Павлов - редактор

ISBN: 979-0-707682-19-7

Година на издаване: 2020 г.

Страници: 127

Описание: Сборникът с клавирни творби от български композитори представя ня-колко творчески личности от различни поколения. Това са Марин Големинов (1908-2000), Иван Спасов (1934-1996), Филип Павлов (1949) и Йордан Гошев (1960). С включените в изданието композиции те показват щрихи от своето време и характерна индивидуална стилистика. Чрез техните произведения се маркират важни етапи в развитието на българската клавирна музика като част от общи тенденции и лични предпочитания. Заложените творчески идеи и конкретната им реализация илюстрират различни подходи при създаването на клавирна музика. Често това е свързано с други водещи жанрове за авторите в музикалното им наследство и с изпълнителската им практика. Общото за всички тези творци е многостранната им дейност като композитори, изпълнители, педагози, теоретици, писатели и обществено значими фигури за музикални институции с принос към българската музикална култура. Много важен при подбора на тези творби е и фактът, че те са често изпълнявани, търсени като нотен текст и утвърдени в репертоара на много пианисти в България и чужбина. Това е още една причина за публикуването им като част от българското клавирно наследство.

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/bgpiano20

bul kl nas2

Заглавие: Българско клавирно наследство – 2 ч.

Тематика: Музика

Автори: Филип Павлов – редактор

ISBN: 979-0-707682-21-0

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 132

Описание: Сборникът с клавирни творби от български композитори представя няколко творчески личности от различни поколения. Това са Панчо Владигеров (1899-1978), Димитър Ненов (1901-1953), Веселин Стоянов (1902-1969), Васил Казанджиев (1934) и Йордан Гошев (1960). С включените в изданието композиции те показват щрихи от своето време и характерна индивидуална стилистика. Чрез техните произведения се маркират важни етапи в развитието на българската клавирна музика като част от общи тенденции и лични предпочитания. Заложените творчески идеи и конкретната им реализация илюстрират различни подходи при създаването на клавирна музика. Често това е свързано с други водещи жанрове за авторите в музикалното им наследство и с изпълнителската им практика. Общото за всички тези творци е многостранната им дейност като композитори, изпълнители, педагози, теоретици, писатели и обществено значими фигури за музикални институции с принос към българската музикална култура. Много важен при подбора на тези творби е и фактът, че те са често изпълнявани, търсени като нотен текст и утвърдени в репертоара на много пианисти в България и чужбина. Това е още една причина за публикуването им като част от българското клавирно наследство.

Изданието се реализира с подкрепата на Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/bgpiano21

Koritsa music termin

Заглавие: Справочник на музикални термини от традиционни и нови музикални практики

Тематика: Музика

Автори: Филип Павлов - съставител

ISBN: 978-954-00-0277-4

Година на издаване: 2021 г.

Страници: 86

Описание: Справочникът на музикални термини от традиционни и нови музикални практики е резултат от реализиране на националния научен проект „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“. Той няма претенции за изчерпателност, а по-скоро маркира модел за представяне на трансмисията на съвременната музика в българскоезично справочно издание, поради липса на подобни професионални публикации.

Тъй като в наличната справочна литература има огромен масив от термини от европейската музикална теория, тук целта е да се представят нови, с нови значения или преоткрити в българска среда, но широко разпространени в глобалния свят. Затова са подбрани термини, обясняващи лаконично нови ситуации на музикални взаимодействия, медийни, изпълнителски и образователни реалности, нови общности, вглеждане в традиционни практики. Те са свързани както с локална устна традиция, така и с популярна и медийна музика.

Място имат и музикални термини от други континенти, например от Азия, в която се съхранява огромно богатство от музикално наследство и днес е лидер в експорта на музика в света. Затова специално внимание се отделя на явления от азиатски култури. То е продиктувано от интензивното навлизане на музика от различни части на азиатския континент, взаимодействие и вписване в български контекст, но и от необходимост от научна рефлексия на знание за тази музика, което е неточно тиражирано, недостатъчно или отсъства в България.

Справочникът е предназначен както за общообразователното и специализираното музикално образование, така и за широката аудитория.

Линк към пълното електронно издание на монографията: https://bit.ly/musicterms21