Педагогика

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА ЧАСТ
Тематика: Педагогика
Автори: Ваня Георгиева, Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Петър Балкански, Георги Апостолов, Донка Иванова, Мария Мутафова, Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0021-3
ISSN:
Цена: 15.80лв.
Страници: 286
Описание:
Този учебник е предназначен за подготовка на студентите в магистърска програма по образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение. Предвидени са два тома. Те допълват лекционните курсове, публикувани в електронната платформа по учебните дисциплини, от учебните планове на двусеместриалното и четирисеместриално обучение в тази магистърска програма.

В том първи са поместени отделни теми или подтеми от задължителните учебни дисциплини. В том втори се публикуват материали от отделни теми или подтеми на избираемите учебни дисциплини по действащите за учебната 2015/2016 учебни планове. Лекционният курс за всяка тема или подтема е придружен от кратък списък с въпроси и задачи за самостоятелна работа на студента. Допълнителни задачи и тестове по темата, както и въпроси за групови дискусии и тезаурус на всички основни понятия са публикувани в платформата. Там са и текстове за всички останали теми и подтеми от съдържанието на учебната дисциплина, както и допълнителната литература за цялостна подготовка. Поместеното в платформата и това в двата тома на учебниците изцяло покрива програмното съдъражание за всяка една учебна дисциплина.

Факултетът по Педагогика, който отговаря за тази магистърска програма може да замени някоя от избираемите учебни дисциплини, към която няма наличие на интерес от студентите с друга нова избираема учебна дисциплина, за която е получена заявка. Тогава за тази нова учебна дисциплина ще бъде изготвен допълнителен свитък или материалите за него ще бъдат публикувани изцяло в платформата.

Поради факта, че учебните планове на студентите от дистанционна форма на обучение са идентични с учебните планове на студентите, които се обучават в редовна и задочна форма на обучение, то този учебник може да се ползва от всички магистри, които се подготвят в магистърската програма по образователен мениджмънт. Надяваме се също, че учебникът ще представляват интерес и за останалите студенти във Факултета по педагогика, както от магистърските, така и от бакалавърските програми. Още повече, че в него са включени материали за четири учебни дисциплини, които се изучават в първи семестър от всички студенти в магистърските програми на факултета, които до този момент не са завършили бакалавърска степен в педагогически специалности....

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА
Тематика: Педагогика
Автори: Авторски колектив
ISBN: 978-954-00-0000-8
ISSN:
Цена: 6.20лв.
Страници: 100
Описание:
Магистърската програма по образователен мениджмънт осигурява знания и умения в областта на общото управление на образователни организации, съответстващи на европейските стандарти за компетентност на ръководители, защото беше изградена с помощта на ноу-хау от Холандското училище по образователен мениджмънт към Амстердамския университет и в продължение на 10 години се адаптира успешно към българските условия на университетско образование. Тя вече подготви десетки директори на детски градини и училища, както и много специалисти, които работят в структурата на неправителствени организации, центрове за квалификация и школи в извънучилищна среда в България, Македония и Гърция.

Дистанционната форма на обучение осигурява съчетанието на обучение и самообучение както в аудиторни и извънаудиторни, така и в учебни и изследователски дейности. Ние желаем да преобладава обучение на основата на опита, обучение чрез метода на конкретните ситуации, решаване на казуси и проблеми, съчетаване на теоретично поднесен материал със семинарното и практическото обучение в аудиторни и извънаудиторни форми, обучение чрез изследване на реални проблеми и ситуации и тяхното практическо решаване. На помощ ще дойдат условията за обмен на информация и контакти, които осигурява съвременната компютърна среда и специално разработената за дистанционна форма на обучение информационна платформа...

Заглавие: Педагогика на девиантността
Тематика: Педагогика
Автори: ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА-ЧУРУКОВА, НАДЕЖДА КРЪСТЕВА, БЛАГА ДЖОРОВА, ВАЛЕНТИНА КАРАГАНОВА, ДАНИЕЛА КУЗМАНОВА, ИРИНА ЯНЕВА, ВЯРА ЦВЕТАНОВА
ISBN: 978-954-680-988-9
ISSN:
Цена: 12.30лв.
Страници: 308
Описание:
Хуманизацията като основна тенденция в съвременната социално-педагогическа дейност изисква не само усъвършенстване на професионално-педагогическата подготовка на бъдещите социални педагози, но, преди всичко, промяна в техните убеждения, в начините им на мислене, на ориентациите в практическата им дейност към прилагане на индивидуален подход. Успоредно с това, на фона на всеобщата хуманизация наблюдаваме увеличаване на количеството на подрастващите от рисковите групи, което е симптом за отсъствието на реални механизми за педагогическо взаимодействие с такива подрастващи. Реализацията на такова взаимодействие е възможна чрез дейността на социалния педагог, една от важните задачи на който е оказването на помощ на растящата детска индивидуалност в процеса на социализация, при нейното самоопределение.

Ориентацията на социално-педагогическия процес към личностните особености на неговите субекти не е само декларирана необходимост, но и реална практика, както на отделните социални педагози, възпитатели, педагогически съветници, учители, така и на социално-педагогическите институции като цяло. Обаче на фона на позитивни промени в характеристиките на социално-педагогическото взаимодействие все още остава нерешен проблема за търсенето на ефективни педагогически условия за радикално корекционно-терапевтично повлияване върху подрастващите от рисковите групи в обществото.

В следствие на редица причини, и най-вече поради нестабилност на обществото и интензивните социални промени, ярко се откроява тенденцията към увеличаване броя на тези подрастващи в училище, в обществото като цяло. Статистическите изследвания потвърждават, че през 2013 г. около 7000 деца са отпаднали от училище (в сравнение с 2012 г., през която техния брой е 4000) и се намират в зоната на социалния риск, което, безусловно, налага да се търсят пътища за изход от създалата се ситуация.

Особена актуалност в тази връзка придобива идеята за индивидуално-ориентиран подход към децата с отклонения в поведението, към които най-често се отнасят децата, намиращи се в трудна жизнена ситуация.

Анализът на образователната практика позволява да се твърди, че тясно-функционалния репродуктивен образователен модел, свързан с усвояването на готова информация, по отношение на подрастващите от рисковите групи не е ефективен и не гарантира създаването на необходимите и достатъчни условия за развитие на техните същностни сили. В тази връзка съвременното училище и социално-педагогическа практика се нуждаят от такава педагогическа теория и практика, които ще бъдат насочени главно към оказване на помощ на подрастващите с девиации в поведението при тяхното самоопределение, самоутвърждаване и самореализация. Именно затова е необходим индивидуално-ориентиран подход към подрастващите от рисковите групи, представляващ взаимосвързана дейност на социалния педагог, възпитателя, педагогическия съветник, учителя и учащите се с отклонения в поведението, или такива, които са отпаднали от образователната система, и основан на такива форми на педагогическо взаимодействие както сътрудничество, сътворчество, съучастие и взаимна поддръжка. Такъв подход позволява на децата от рисковите групи да определят, с какви жизнени сили за справяне с проблемите и затрудненията те разполагат, как въздействат върху своето жизнено пространство, което включва както външния обективен, така и вътрешния духовен свят на личността.

Именно такъв подход може да бъде продуктивен към подрастващите с девиантно поведение, който ги третира като личности с «проблемна индивидуалност», с нарушен вътрешен свят и взаимоотношения с околните. Това са деца, имащи духовни стремежи, но не умеещи да ги реализират. Поради това е много важно да им се помогне да придобият необходимия социален опит, да се научат да превъзмогват поведенческите дефицити при ситуациите, в които те се оказват - в групата на отличаващите се, отделените от общата маса в училищни или извънучилищни условия, в условията на неблагополучни семейства. Чрез сполучливата организация и осъществяване на индивидуално-ориентиран подход това става практически възможно.

Важна задача на настоящето изследване е изучаването на спецификата на социално-педагогическото взаимодействие в рамките на индивидуално-ориентирания подход с деца от рискови групи на обществото...