Педагогика

scan0003 2

Заглавие: Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст

Автор: Магдалена Глушкова

Тематика: Педагогика

ISBN: 954-680-360-Х

Година на издаване: 2005

Цена: 5.30 лв.

Страници: 104

Описание:
Целта на предлаганото учебно пособие (с монографичен характер) е да изложи процесуалните и резултативни особености на усвояването на двигателни действия от децата в предучилищното физическо възпитание...

 

scan0004 1

Заглавие: Агресия и особености на проявлението ѝ във физическото възпитание в детската градина

Автор: Магдалена Глушкова

Тематика: Педагогика

ISBN: 954-680-367-7

Година на издаване: 2005

Цена: 6.00 лв.

Страници: 98

Описание:
Настоящето учебно пособие (с монографичен характер) има за задача да разгледа един от актуалните проблеми на образователната система у нас - проблема за детската агресивност. Книгата се отличава със съдържателност, информационна наситеност и цялостност по отношение на разглеждания проблем...

 

Г. Калпачка криви1

Заглавие: Съвременни образователни технологии в обучението по физика

Автор: Гергана Калпачка

Тематика: Физика, Педагогика

ISBN: 978-954-00-0261-3

Година на издаване: 2021

Цена: 15.10 лв.

Страници: 128

Описание:
В монографичния труд е представено теоретичното изследване и конкретизираните основни методически направления и тенденции за използване на съвременни образователни технологии в обучението по физика в средното училище. Подробно са представени примери за съвременни образователни технологии и възможности за тяхното приложение в учебния процес по физика, които на настоящия етап на развитие на образователната система са иновативни и насочени към повишаване на ефективността на обучението по физика в средното училище.

Отразена и очертана е гледната точка на автора за функциите и дейността на учителите в обучението по физика с използване на съвременни образователни технологии.

 

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПЪРВА ЧАСТ
Тематика: Педагогика
Автори: Ваня Георгиева, Добринка Тодорина, Невена Филипова, Траян Попкочев, Петър Балкански, Георги Апостолов, Донка Иванова, Мария Мутафова, Юлиана Ковачка
ISBN: 978-954-00-0021-3
ISSN:
Цена: 15.80лв.
Страници: 286
Описание:
Този учебник е предназначен за подготовка на студентите в магистърска програма по образователен мениджмънт, дистанционна форма на обучение. Предвидени са два тома. Те допълват лекционните курсове, публикувани в електронната платформа по учебните дисциплини, от учебните планове на двусеместриалното и четирисеместриално обучение в тази магистърска програма.

В том първи са поместени отделни теми или подтеми от задължителните учебни дисциплини. В том втори се публикуват материали от отделни теми или подтеми на избираемите учебни дисциплини по действащите за учебната 2015/2016 учебни планове. Лекционният курс за всяка тема или подтема е придружен от кратък списък с въпроси и задачи за самостоятелна работа на студента. Допълнителни задачи и тестове по темата, както и въпроси за групови дискусии и тезаурус на всички основни понятия са публикувани в платформата. Там са и текстове за всички останали теми и подтеми от съдържанието на учебната дисциплина, както и допълнителната литература за цялостна подготовка. Поместеното в платформата и това в двата тома на учебниците изцяло покрива програмното съдъражание за всяка една учебна дисциплина.

Факултетът по Педагогика, който отговаря за тази магистърска програма може да замени някоя от избираемите учебни дисциплини, към която няма наличие на интерес от студентите с друга нова избираема учебна дисциплина, за която е получена заявка. Тогава за тази нова учебна дисциплина ще бъде изготвен допълнителен свитък или материалите за него ще бъдат публикувани изцяло в платформата.

Поради факта, че учебните планове на студентите от дистанционна форма на обучение са идентични с учебните планове на студентите, които се обучават в редовна и задочна форма на обучение, то този учебник може да се ползва от всички магистри, които се подготвят в магистърската програма по образователен мениджмънт. Надяваме се също, че учебникът ще представляват интерес и за останалите студенти във Факултета по педагогика, както от магистърските, така и от бакалавърските програми. Още повече, че в него са включени материали за четири учебни дисциплини, които се изучават в първи семестър от всички студенти в магистърските програми на факултета, които до този момент не са завършили бакалавърска степен в педагогически специалности....

Заглавие: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА
Тематика: Педагогика
Автори: Авторски колектив
ISBN: 978-954-00-0000-8
ISSN:
Цена: 6.20лв.
Страници: 100
Описание:
Магистърската програма по образователен мениджмънт осигурява знания и умения в областта на общото управление на образователни организации, съответстващи на европейските стандарти за компетентност на ръководители, защото беше изградена с помощта на ноу-хау от Холандското училище по образователен мениджмънт към Амстердамския университет и в продължение на 10 години се адаптира успешно към българските условия на университетско образование. Тя вече подготви десетки директори на детски градини и училища, както и много специалисти, които работят в структурата на неправителствени организации, центрове за квалификация и школи в извънучилищна среда в България, Македония и Гърция.

Дистанционната форма на обучение осигурява съчетанието на обучение и самообучение както в аудиторни и извънаудиторни, така и в учебни и изследователски дейности. Ние желаем да преобладава обучение на основата на опита, обучение чрез метода на конкретните ситуации, решаване на казуси и проблеми, съчетаване на теоретично поднесен материал със семинарното и практическото обучение в аудиторни и извънаудиторни форми, обучение чрез изследване на реални проблеми и ситуации и тяхното практическо решаване. На помощ ще дойдат условията за обмен на информация и контакти, които осигурява съвременната компютърна среда и специално разработената за дистанционна форма на обучение информационна платформа...