Филология

korica.1

Заглавие: Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации)

Автор: Иванка Сакарева

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0220-0

Година на издаване: 2020

Цена: 4.20 лв.

Страници: 28

Описание:
Д-р Иванка Сакарева се наложи в академичното пространство на Югозападния университет като преподавател по специализиран превод (английски и български език), както и в Югозападна България като професионален заклет преводач, работещ в областта на превода на правни документи - основно: нотариални актове, пълномощни, декларации. За да се работи в тази сфера и като практикуващ преводач и като човек на науката, разглеждащ специализирания превод и от гледна точка на различните теории, установени в световното приложно езикознание и транслатологията, е необходимо детайлно познаване не само на двата езика, но и на нормативните и правни норми и положения в двете страни - България и Великобритания (корпусът в този речник покрива термини от българската и британската правна терминология).

 

милен малаков

Заглавие: Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект)

Автор: Милен Малаков

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0213-2

Година на издаване: 2020

Цена: 10.80 лв.

Страници: 209

Описание:
Категорията детерминация на имената (определеност - неопределеност) и изразяването ѝ чрез определителен член в българския език се счита за самобитна негова проява, която не е характерна за никой друг славянски език. Възникването на граматичната категория, и в частност на задпоставения определителен член като формален изразител на значението ѝ, в нашия език се свързва с интензивните междуезикови контакти в рамките на балканския езиков съюз, което изважда явлението от границите на изконно славянското и го препраща в сферата на екзотичното. Навярно поради тая причина очевидното съществуване на определителния член предизвиква сякаш известно неудобство сред нашите възрожденски книжовници. Членните форми са отхвърляни, защото "язик не украшават, но паче по грозен струват", поради което са осъдени "като непотребни". Именно като непотребни бяха осъдени членуваните форми и в една съвременна словенска граматика, на чийто автор се е наложило да обясни защо няма определителен член в неговия език. Сметнахме за удачно тъкмо един носител на екзотичен език да се захване с проучването на "непотребния" словенски определителен член, защото сме убедени, че този проблем заслужава по-безпристрастно и лишено от исторически предразсъдъци разглеждане. Тъй като словенският определителен член е характерен единствено за разговорния език, книжовната норма не го допуска, освен като стилистично художествено средство, той остава някак встрани от вниманието на езиковедите. Това има и своите положителни страни, тъй като целта на всяко научно изследване е да допринесе нови знания, основавайки се на вече съществуващите, т.е. темата предполага изобилни възможности за принос към знанието за езика...

 

Корица Маринела Младенова

Заглавие: Банатският български книжовен език в контекста на славянската микролингвистика. (История, динамика на формата и езикови политики)

Автор: Маринела Параскова Младенова

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0262-0

Година на издаване: 2021

Цена: 17.80 лв.

Страници: 308

Описание:
Книгата представя историята на книжовния език на българите католици, живеещи в мултиетничната област Банат – от кодифицирането му през 1866 г. – до наши дни.
Основната част на изследването е свързана с ревитализацията на книжовните традиции на тази общност след 1990 година.
Акцентът е върху динамиката на лексикалната му система, предизвикана от новите обществено-политически и икономически условия. Представени са различни визии за модернизацията му, както и някои опити за (ре)кодификация на нормативната система.

 

bagasheva

Заглавие: DIMINUTIVES IN ENGLISH, RUSSIAN AND BULGARIAN

Автор: Mariya Bagasheva (Мария Багашева)

Тематика: Филология, Езикознание

ISBN: 978-954-00-0214-9

Година на издаване: 2020

Цена: 10.20 лв.

Страници: 211

Описание:
Issues concerning diminutiveness as a linguistic phenomenon have been tackled with unceasing interest in scholarly research for the last decade or so. This can be attributed to the fact that diminutiveness can denote not only 'smallness', which is expressed in most languages on a regular basis, but a vast array of emotional-expressive nuances as well, which makes this category a powerful device for conveying subjective attitudes in some languages. Generally speaking, the languages from the Slavic and Baltic groups are considered to be extensively employing various means of expressing diminutiveness. Romance languages, as well as Greek, use the multifunctional application of diminutiveness likewise. Researchers have been investigating the numerous aspects of diminutive words for quite a long time by making contrastive analyses of their linguistic, stylistic and pragmatic functions in different languages. Most contrastive studies, however, have basically focused on two socio-culturally related languages. A few researchers have tried to analyze the category of diminutiveness in more than two languages (cf. Dressler & Merlini Barbaresi 1994), but the multifarious character of the category of diminutiveness has not been fully investigated in all languages, which necessitates more comprehensive studies....

 

Заглавие: Стилистика. Бележки и практически упражнения (учебно ръководство)
Тематика: Български език и литература
Автори: Биляна Тодорова
ISBN: 978-954-00-0080-0
ISSN:
Цена: 5,60лв.
Страници: 115
Описание:
Корените на стилистиката, като на много други науки, е в древната реторика. Реториката е науката за красноречието, достигнала до нас най-вече благодарение на трудовете на Аристотел, Квинтилиан и Цицерон. Още в древността хората са си давали сметка за необходимостта речта да бъде убедителна и са търсили начини да постигнат това с различни средства. Процесът на създаването на ораторския текст преминава през няколко етапа: inventio - етап, в който предварително се обмислят идеята, която ще се изрази, както и аргументите, които биха могли да се използват. Това е периодът, в който се съставя своеобразен най-общ план на речта. Вторият етап е dispositio, в който се подрежда материалът, избира се подходящата форма на изказването. Третият етап е elocutio - това е същинската работа по написването на текста - обличането на тезите и аргументите в подходящи и въздействащи езикови изрази. Четвъртият етап е memoria - запомнянето на вече съчинения текст. Най-накрая следва pronuntiatio (actio) - самото произнасяне на речта с подходящите интонация, мимики и жестове (Добрева, Савова 2000: 3; Маровска 2007).

Високата писмена култура, която се развива през Средновековието, черпи вдъхновение отново от моделите на античното красноречие, като според Попова (1994: 10) по това време реториката, занимаваща се с публични устни текстове, се превръща в стилистика, която представя сбор от правила и механизми за създаване на писмен текст. Стилистиката продължава да се занимава с писмените текстове чак до края на 20. век. Опитите да обхване и устните, и писмените текстове са отскоро и са затруднени от буквалния разцвет на цяла група други хуманитарни дисциплини със сходно поле на изследване, които станаха популярни напоследък - лингвистика на текста, прагматика, социолингвистика и пр....