Български език и литература

Заглавие: Стилистика. Бележки и практически упражнения (учебно ръководство)
Тематика: Български език и литература
Автори: Биляна Тодорова
ISBN: 978-954-00-0080-0
ISSN:
Цена: 5,60лв.
Страници: 115
Описание:
Корените на стилистиката, като на много други науки, е в древната реторика. Реториката е науката за красноречието, достигнала до нас най-вече благодарение на трудовете на Аристотел, Квинтилиан и Цицерон. Още в древността хората са си давали сметка за необходимостта речта да бъде убедителна и са търсили начини да постигнат това с различни средства. Процесът на създаването на ораторския текст преминава през няколко етапа: inventio - етап, в който предварително се обмислят идеята, която ще се изрази, както и аргументите, които биха могли да се използват. Това е периодът, в който се съставя своеобразен най-общ план на речта. Вторият етап е dispositio, в който се подрежда материалът, избира се подходящата форма на изказването. Третият етап е elocutio - това е същинската работа по написването на текста - обличането на тезите и аргументите в подходящи и въздействащи езикови изрази. Четвъртият етап е memoria - запомнянето на вече съчинения текст. Най-накрая следва pronuntiatio (actio) - самото произнасяне на речта с подходящите интонация, мимики и жестове (Добрева, Савова 2000: 3; Маровска 2007).

Високата писмена култура, която се развива през Средновековието, черпи вдъхновение отново от моделите на античното красноречие, като според Попова (1994: 10) по това време реториката, занимаваща се с публични устни текстове, се превръща в стилистика, която представя сбор от правила и механизми за създаване на писмен текст. Стилистиката продължава да се занимава с писмените текстове чак до края на 20. век. Опитите да обхване и устните, и писмените текстове са отскоро и са затруднени от буквалния разцвет на цяла група други хуманитарни дисциплини със сходно поле на изследване, които станаха популярни напоследък - лингвистика на текста, прагматика, социолингвистика и пр....

Заглавие: ЖИВОТ ВЪВ ВЕЧНОСТТА ЙЕРАРХИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ И ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ В ПИСМАТА НА СВЕТИ АВГУСТИН ДО ЖЕНИ
Тематика: Български език и литература
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-00-0035-0
ISSN:
Цена: 13.20лв.
Страници: 240
Описание:
Обект на изследването са християнските писма, писани през късната античност на латински език и по-специално - кореспонденцията на Св.Августин. В тези уникални по своята стойност текстове интерес за нас представляват две уникални и комплицирани ситуации, характерни със своята амбивалентност:

• отношението към жената като личност и читател през изследваната епоха, наречена късна античност /ІV - V в./. Християнството, насочено към духовната същност на всеки човек, без разлика в неговото социално положение и пол, е привлякло много жени като свои адепти и е придобило широко разпространение, но все още са в сила моделите на светоусещане и андроцентричната ценностна система и юриспруденция на езичеството;

• двойнствената природа на писмата като текстове - те са и литература, и средство за комуникация, редувайки позицията на автор и читател едновремeнно. Това ги прави източник на повече информация за конкретните пишещи личности и културата, която поражда тези текстове.

Смятаме, че е възможно да се осветли първата ситуация - амбивалентния културен статус на жената в края на античността - чрез анализ именно на текстовете на писмата - също амбивалентни по своята същност.

Писмата, като средство за комуникация, въздействат пряко върху реципиента и предполагат откровеност на изказа. Представлявайки своеобразен разговор от разстояние, в писана форма, те са същевременно и документи, и литература, и философия, и нравоучителна форма на общуване. Поради това и текстовете са по-естествени и неопосредствани от строго фиксирани рамки. Наличието на конкретен получател ни позволява да придобием представа не само за възгледите на автора, но и за начина, по който се приемат неговите текстове; за изходните точки, на базата на които се получава връзката пишещ - четящ; за общността, която авторът създава чрез своята кореспонденция. За целта на настоящото изследване, наличието на конкретен адресат ни помага да видим по-ясно какво определя мястото на жената в християнската общност, как се създава ново усещане за ценностна система и оттам - за самоидентификация на жената в условията на новосъздаваща се култура. Интерес представлява също и образът на жената-читател, чийто модел се конструира чрез многобройните послания на християнските отци до жени и онези характеристики, които разкриват отношението на християнския автор към жената в нейната интелектуална роля на читател и фиксиран адресат на текстове...

Заглавие: Социализмът: памет и разказ
Тематика: Български език и литература
Автори: Албена Вачева
ISBN: 978-954-00-0122-7
ISSN:
Цена: 9.50лв.
Страници: 343
Описание:
Изданието представя резултатите от изследване, насочено към проучване на литературата за близкото минало. Във фокуса на внимание са начините, по които мемоаристиката и художествената проза от последните 25 години интерпретират живота на хората в епохата на социализма, кои са основните акценти, поставети в текстовете, как се оперира с проблеми, все още част от ежедневието ни...