Електронно списание "Scientific Research"

ISSN: 1312-7535
Заглавие Влияние на административно-териториалното устройство на страната и териториалната организация на публичната администрация за ефективното осъществяване процеса на регионално развитие в условията на евроинтеграция
Автори Радослав Радославов

Анотация

Административно-териториалното устройство на страната към настоящия момент е уредено в чл. 135, Глава седма на Конституцията на Република България, съгласно който територията се дели на общини и области. Институционалната и организационната структура на местното самоуправление, касаеща общините, е закрепена в членове (136-141) от Основния закон. Функциите на областта като административно-териториална единица за осъществяване на държавното управление по места, с оглед осигуряване съответствието между националните и местни интереси, както и прилагането на регионалната политика, се съдържат в чл. 142 и чл. 143. Териториалната организация и нивата на управление произтичат от императивните изисквания на Конституцията. Общините са основни административно-териториални единици, в които има местно самоуправление.


Референции

1. "Структура и функциониране на местната и регионалната демокрация. Състояние през 2002 г. България" Национален център за териториално развитие (НЦТР), стр. 8. -www.mrrb.government.bg/doc33. 2. Васил Маринов. "Особености на районите за планиране", Национален център за териториално развитие, стр. 4. - www.montana-bg.info/documents/publikacii/05.10.2006/vmarinovbg.doc


За авторите
Свали от тук