Университетско издателство "Неофит Рилски"

За нас

Създадено през 1995 г. със заповед на ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски", университетското издателство е едно от структурните звена, чиято организация и управление се определя с Правилник, приет от Академичния съвет, одобрен с протокол № 4/15.03.2000 г.

Издателството се състои от три звена:

Университетското издателство осигурява образователната и научната дейност на висшето училище с необходимите печатни издания.

Основната дейност на издателството включва издаването на учебници, учебни помагала, отпечатване на дисертации, автореферати, монографии, сборници с доклади от наши научни конференции, годишници, алманаси, правилници на университета, статии, научни списания и др. Ежегодно издателството изготвя кандидат-студентски справочник, справочник за магистри и продължаващо обучение, както и необходимите документи и формуляри за кандидатстудентската кампания.

Университетското издателство работи съвместно по разпространението на наша и чужда учебна литература с издателства като:

Университетското издателство осигурява на Университетската библиотека "Неофит Рилски"- Благоевград, на Регионалната библиотека - Благоевград и на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" - София екземпляри от всяко издадено заглавие, които са необходими за университетските читални и заемни.