Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:EQUIVALENCE ISSUES IN TRANSLATING BULGARIAN LEGAL DOCUMENTS INTO ENGLISH (title deeds, powers of attorney and declarations)
Автори:Ivanka Sakareva
ISBN:978-954-00-0219-4
Цена:10,60лв.
Заглавие:Кратък българо-английски и английско-български речник на правни термини (нотариални актове, пълномощни и декларации)
Автори:Иванка Сакарева
ISBN:978-954-00-0220-0
Цена:4,20лв.
Заглавие:ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ЧЛЕН В СЛОВЕНСКИ ЕЗИК (В ДИАХРОНЕН И СИНХРОНЕН АСПЕКТ)
Автори:Милен Малаков
ISBN:978-954-00-0213-2
Цена:10,80лв.
Заглавие:DIMINUTIVES IN ENGLISH, RUSSIAN AND BULGARIAN
Автори:Mariya Bagasheva
ISBN:978-954-00-0214-9
Цена:10,20лв.
1 2 3 4