Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Психологически модели, подходи и теории за личността
Тематика: Философия
Автори: Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN: 978-954-00-0111-1
ISSN:
Цена: 11,30лв.
Страници: 103
Описание:

Представената разработка запознава читателя със същността на дисциплината "Психология на личността", с основните й постижения и практически приложения. Обхванати са фундаменталните методологически постановки и изследователски проблеми в персонологията, както и най-известните класически парадигми. Акцентът е поставен върху изясняването на дефинициите за категорията личност, теоретичните направления определящи личността, нейната структура и развитие, методите за психотерапевтично и корекционно въздействие върху нея, както и възможностите за личностно тестиране.

Съдържанието на тази книга е организирано в теми, обясняващи що е личност, каква е научната методология за изследване на личността и какви са основните направления в психология на личността (психодинамично, феноменологично, диспозиционно, когнитивно, поведенческо, социално-когнитивно и инфрмационно-процесуално). Идеята на разработката е да спомогне процеса на овладяване на специфичните за дисциплината предметна област, изследователски методи, модели на личността, както и способности за критичен анализ на основните изследователски конструкти, фундаменталните теории за личността и методите за нейното развитие и промяна.

Като обобщение може да се каже, че представеният теоретичен анализ се стреми да даде знания относно определенията за личност и научните критерии, на които трябва да отговаря всяка теория за личността, както и спецификата на научния инструментариум за изследването на личността. Специално внимание е отделено от една страна на ролята на факторите повлияващи формирането на личностните особености и процеса на израстване и развитие на личността, а от друга на факторите, които влияят върху развитието на човешката индивидуалност. Разработката акцентира върху културния и социален контекст, за да разкрие процеса на типизиране и унифициране на различните индивидуалности в рамките на една общност или култура...


За авторите: