Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа
Тематика: Икономика
Автори: Владимир Ценков
ISBN: 978-954-00-0131-9
ISSN:
Цена: 11.50лв.
Страници: 197
Описание:

Темата за информационната ефективност на капиталовите пазари придоби по-силна актуалност по време на развитието на глобалната финансова криза започнала в САЩ през 2008 г. Теоретичните постулати обхващащи динамиката на капиталовите пазари определят действията по прогнозиране на бъдещите изменения на цените на финансовите активи като безполезни, тъй като приемат, че съществените изменения на пазара са следствие на нова за него информация, която по дефиниция е неизвестна, защото ако тя е известна би била вече включена в пазарната динамика. Тези допускания формират информационната ефективност на даден капиталов пазар и са в основата на Хипотезата на ефективните пазари (ХЕП). Емпиричните изследвания на данните за пазарна динамика, като и някой практически похвати показаха, че в определена степен съществени нарушения на ХЕП са възможни, особено ако се отчете тяхната детерминираност по отношение на степента на развитие на капиталовите пазари. Глобалната финансова криза от 2008г. оказа своето значимо влияние върху всички капиталови пазари, в пряко противоречие на теоретичните постулати, че корелацията между развитите и развиващи се пазари по подразбиране е много ниска. Така се разкри нова възможност не само за проверка състоятелността на базовото допускане за капиталовите пазари - тяхната информационна ефективност, отразена от ХЕП, но и обхващане в тази насока на взаимовръзките развит-развиващ се пазар и посоката на това информационно влияние, взаимодействия неотчитани от теоретични постановки по въпроса...


За авторите: