Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Конкурентен анализ на туристическия пазар
Тематика: Икономика
Автори: Райна Димитрова
ISBN: 978-954-00-0128-9
ISSN:
Цена: 6.90лв.
Страници: 138
Описание:

Туризмът се определя като приоритетен и структуроопределящ отрасъл на българската икономика, който има съществен както директен, така и общ (вземайки предвид косвените и индуциращи ефекти) принос в брутния вътрешен продукт на България.

Същевременно редица научни и експертни проучвания показват, че един от най-сериозните конкурентни недостатъци на България като туристическа дестинация е изключително високата степен на териториална концентрация на туристическия сектор. Не се използват ефективно, а в редица региони въобще не се използват, наличните богати и разнообразни, подходящи за развитие на всички видове и форми на туризма, ресурси. Това ограничава в териториален план социално-икономическите ползи от дейността на туристическите предприятия. Едновременно с това все по-голямо значение придобива и процесът на интегриране на регионите в световната икономика, в резултат на който те, от локализирана територия за реализиране на стопански дейности, се превръщат в продавачи на стоки и услуги, т. е. в относително обособени и равноправни икономически пазарни субекти, участващи в конкурентната борба на туристическия пазар. В този контекст конкурентният анализ на регионалните аспекти на туристическия пазар придобива все по-важно значение за осигуряването на необходимата информация за разработване и прилагане на адекватни конкурентни стратегии, за постигане на конкурентни предимства и успех в съперничеството с конкурентите на пазара...


За авторите: