Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Състояние, развитие и конкурентоспособност на туризма
Тематика: Икономика
Автори: Райна Димитрова
ISBN: 978-954-00-0073-2
ISSN:
Цена: 10,80лв.
Страници: 255
Описание:

В съвременните условия на глобализация на икономиката развитието на както на туризма, така и на туристическите предприятия в частност, е изправено пред редица актуални проблеми и бъдещи предизвикателства. Някои от основните характеристики на външната среда в началото на 21-ви век са нейната силна неустойчивост и висока динамичност, непрекъснатото засилване на конкуренцията на отрасловия и/или регионалните пазари, изключително бързото развитие на информационните технологии, водещо до големи промени в условията на конкурентната борба.Новите, непрекъснато повишаващи се изисквания на конкурентната борба, превръщат проблема за изследване на състоянието и развитието на туризма, както и за извършване на обективен и качествен анализ и оценка на неговата конкурентоспособност, в един от най-съществените въпроси, свързани със създаване на необходимите предпоставки за устойчив растеж и просперитет на сектора. Ето защо анализът и оценката на състоянието, развитието и конкурентоспособността на туризма имат много важно значение за осигуряването на необходимата информация за разработване и прилагане на адекватни конкурентни стратегии, за постигане на конкурентни предимства и успех в съперничеството с конкурентите на пазара.Актуалността и значимостта на темата на настоящето изследване се определят от:5 решаващото значение на анализа и оценката на състоянието, развитието и конкурентоспособността за осигуряване, в оптимална времева перспектива, на необходимата достатъчна по адекватна, надеждна и достоверна информация, която да се използва за разработване на конкурентни стратегии за постигане и поддържане на конкурентни предимства и на успех в конкурентната борба, устойчив растеж и икономически просперитет в туризма; необходимостта от търсене на адекватни решения на многобройните актуални проблеми на състоянието и конкурентоспособността на туризма и произтичащите от тях настоящи и бъдещи предизвикателства, пред които секторът е изправен в своето развитие; обективната необходимост от разработване на научно-обоснована и практически приложима методическа рамка за емпирично изследване на конкурентоспособността на предприятията; необходимостта от провеждане на емпирични изследвания, основани на разработена методическа рамка и насочени към проучване на състоянието, развитието и конкурентоспособността на туризма и/или на предприятията в сектора, в рамките на дадена страна, регион, област и т. н.; необходимостта, въз основа на анализ на получените емпирични данни и произтичащите от тях резултати да се направи обективна оценка на състоянието, развитието и конкурентоспособността на туризма и/или на предприятията в отрасъла...


За авторите: