Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Съдебен контрол върху нормативните администра-тивни актове на общинските съвети
Тематика: Право
Автори: Ваня Вълкадинова
ISBN: 978-954-00-0047-3
ISSN:
Цена: 11,80лв.
Страници: 195
Описание:

В хода на изграждане на "една Европа, основана на принципите на демокрацията и децентрализацията на властта", правото на нормотворчество на органите на местно самоуправление по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт добива все по-важно значение за управлението на обществените дела. Упражняването на това право е и задължение на общинските съвети за регулиране в рамките на закона и в интерес на местното население.

Засилената роля на общинските съвети в съвременните условия, възложените им реални отговорности в процеса на управление на местните дела, широката автономия и правомощия за изпълнението на тези отговорности, поражда нуждата от средства общинските съвети да бъдат принудени да съблюдават закона. Съществуването на закони, които определят границите на нормотворческа компетентност на общинските съвети не е достатъчна гаранция за защита правата на гражданите в отношенията им с тях. Тази гаранция е административното правосъдие в България. То е предназначено да обезпечи изпълнението на задължението от органите на местно самоуправление да подчинят нормотворческата си дейност на законите в страната и на правото на гражданите да участват в управлението на обществените дела на местно равнище. Същевременно е една гаранция за публичните права на българския гражданин чрез съдебна защита, каквато имат за охрана на своите частни права.

С присъединяването на Република България към Европейската общност обхватът и съдържанието на съдебния контрол върху нормативните актове на общинските съвети придобиха качествено нови измерения. Едва ли ще е пресилено да се твърди, че по естествен път, поради строгата си специфика, административното правосъдие, относимо към актовете на местните "парламенти", се обособи като самостоятелен дял в общото административно правораздаване. Фокусът на изследваноте е именно върху основните характеристики и спорни моменти в съдебния контрол върху нормативните административни актове на общинските съвети, върху значението на административното правораздаване в процеса по усъвършенстване на местното самоуправление като защита на публичния интерес. Въпросът как гражданите най-адекватно да защитят и гарантират своите нарушени права от незаконосъобразните актове на общинските съвети е централен за изследването. И колкото повече отговори се извлекат, толкова целта на изследването ще е по-успешно постигната...


 


За авторите: