Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята
Тематика: Философия
Автори: Атанаска Чолакова
ISBN: 978-954-00-0081-7
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 254
Описание:

странно на сцената на философските мисловни проекти от деветнадесети век. Нейното топологизиране е непосредствено проблематично в процеса на общия й идеен генезис. Полагането й откъм интерпретацията като част от т.нар. философия на живота в голяма степен снема нейната идейна същност и ограничава последващото й смислово значение в историкофилософски план.

В потока на съвременното философстване подобни системи, като Шопенхауеровата, биват изместени на заден план от есенцията и общия дух, които те същностно репрезентират. В история на философията подобен момент е застъпен и отчетливо се вижда ту възраждането, ту замирането при проблематизацията на тезите от този философски мисловен конструкт. Към края на деветнадесети век и началото на двадесети, влиянието, оказано от фундирането на волята, се проецира и представя прехода към новия тип философско осмисляне на субекта откъм неговата индивидуалност и волева, инстинктивна изначалност.

Този преход от рационалното и откъм автономията на интелекта към ирационалното, респ. автономията на волята, се забелязва още в изследователските търсения от края на деветнадесети век. Пример за това е означената смяна на парадигмата от Фридрих Паулсен като преход от интелектуалното към волунтаристичното гледище, докато при Ернст Хекел този момент се забелязва чрез т.нар. скала на волята (Skala des Willens), като полагане на волята в интерпретацията й на космологичен атрибут.

Възраждането на собствено Шопенхауеровото метафизиране на волята е плодотворно, доколкото поставя питането за полагането на определени съвременни проблематизации. Те се експлицират като изначални в историкофилософското поле и разкриват отделни иновативни проекции в съвременното философстване. Една част от тези проекции са изведени в настоящия текст чрез анализа на песимизма като песимистична онтология в неговата философска и систематична обоснованост, а не само откъм частните му прояви, разкриването на телесността и тялото чрез философската спекулация, антипесимистичният нихилизъм в интерпретацията му на контрапункт на ирационалната метафизика....


 


За авторите: