Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – ШАНС НА СТУДЕНТА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА.СБОРНИК СТАТИИ
Тематика: Педагогика
Автори: СБОРНИК СТАТИИ
ISBN: 978-954-00-0057-2
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 134
Описание:

Безспорни са днес иновационните процеси в пространството на педагогическата наука и практика. Процеси, провокирани приоритетно от спецификата в развитието на съвременното дете и ученик във възрастта на детството, неговите потребности, интереси и претенции към околния свят. Провокацията към иновации е в съответствие и със закономерното и перманентно усъвършенстване на педагогическите теории, част от които се отнасят до предучилищната и училищна педагогика и работата с деца и ученици на различна възраст. На трето място провокацията се "задава" от комплекса обществени обстоятелства, които налагат мисията, конструират целите и задачите на образователното пространство във всяка от институциите, осигуряващи социализация, възпитание и обучение на децата и учениците.

В контекста на тези процеси - класически или иновационни се индикира феномена "педагогическа практика" на студентите, обучавани за придобиване на професионална квалификация "педагог, учител". Педагогическата практика, като процес на учене в реална работна среда притежава голяма асоциативна натовареност - от първите впечатления на студента за децата и учениците, за детската градина и училището като институции, през разбирането и осъзнаването на теоретичните постановки и откриване мястото им в хода на педагогическото взаимодействие и учебния процес, до самостоятелното планиране и осъществяване на образователен процес във всяка детска група или училищен клас. Принципно академичното учене трябва да осигурява необходимите компетенции на студентите за активност и успешна практическа реализация в предучилищните и училищни институции. Централно е мястото в този процес, обаче на субекта - студент с целия негов психичен и социално - личностен ресурс - качества, способности, опит, знания, мотиви, претенции към себе си и другите, готовност за усвояване на педагогически концепти и за професионална дейност с деца и ученици на различна възраст. Този именно ресурс трябва да мотивира и стимулира студента по време на педагогическата си практика да експериментира и твори, да търси и открива нови пространства за педагогическа дейност и ново качество на взаимодействията с конкретното дете и ученик.

Към този социално-личностен и професионален ресурс на обучаваните студенти и тяхната педагогическа практика са насочени посланията на разработките в настоящия сборник...


За авторите: