Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Тематика: Математика и информатика
Автори: Нина Синягина, Борислав Юруков, Гергана Калпачка, Стела Русева, Людмила Танева, Павел Джунев
ISBN: 978-954-00-0089-3
ISSN:
Цена: 10.00лв.
Страници: 272
Описание:

Непрекъснатото усложняване на съвременните компютърни системи и повишаването на изискванията към ефективността на тяхната работа издигат на първостепенно място задачата за високата им надеждност. Във връзка с това в последните десетилетия се обособи нова област в компютърните науки - отказоустойчивост на компютърните системи и мрежи (Fault-Tolerance).

Това особено важи за компютърните системи, които се използват в такива направления на наука и технологии, където непосредственото участие на човека е затруднено или е невъзможно: управление на космическите обекти (космически кораби и сателити), въздухоплаването, военната техника, атомната енергетика, медицината и др. Освен това, в последното време много усилено се развиват подходите на Fault-Tolerance и при проектиране на глобалните компютърни мрежи, т.к. те все повече не само се усложняват, но и се разрастват териториално по цялата планета, което води до проблеми при тяхната надеждност.

Съществуват два основни подхода за осигуряване на висока надеждност на компютърните комплекси и мрежи: предпазване от откази и повишаване на отказоустойчивостта. Предпазването от откази предвижда редица процедури за откриване и отстраняване на повреди и грешки в апаратната и програмната части на системата и избягване от въвеждането на нови такива. Отказоустойчивостта, от друга страна, гарантира коректно изпълнение на потребителските задачи при поява на грешки или повреди в съответната система, което се реализира чрез допълнително въвеждане на излишък (времеви, схемен, структурен или апаратен).

От гледна точка на потребителя, отказоустойчивите компютърни системи гарантират висока надеждност и висок коефициент на готовност, позволяващи правилното изпълнение на определени задачи, независимо от грешките в програмното осигуряване или повреди в хардуера. Високият коефициент на готовност гарантира високата производителност на компютърния комплекс за дълъг период от време (например средното време между два отказа може да бъде от 10 до 20 години, при което кратковременните прекъсвания в работата или грешните резултати нямат сериозни последствия).

Настоящата книга е посветена на методите и подходите за построяване на отказоустойчиви електронни схеми, цели компютърни комплекси, отказоустойчиво програмно осигуряване и отказоустойчиви компютърни мрежи.

В първата глава се представят общи положения и принципи на отказоустойчивостта. Описват се основни сведения и терминология за надеждност и отказоустойчивост на компютърните системи и мрежи.

Втората глава е посветена на отказоустойчивите схеми с апаратен излишък. Тя съдържа описание на троичната логика и на основни типове структури с апаратен излишък. Представени са конкретни реализации на отказоустойчиви логически схеми, когато при възникване на грешка или повреда се получава верен резултат.

В третата глава се разглежда хардуерната отказоустойчивост. Описва се принцип на резервиране, необходим за запазване на функционалността на компютърна система, като са показани начините за разделяне на цялата структура на отделни блокове, подбор на блоковете и тяхното превключване при възникване на повреда.

Четвъртата глава е посветена на отказоустойчивостта на софтуера. Описват се принципи, които трябва да се спазват при разработката на отказоустойчиво програмно осигуряване, при което възникващите програмни грешки не довеждат до срив на компютърните системи.

В петата глава е отразена отказоустойчовостта при компютърните мрежи. Разглеждат се методи и подходи за построяване на отказоустойчиви компютърни мрежи, позволяващи създаване на високонадеждна комуникация между потребителите.

Книгата е предназначена за широк кръг от специалисти, занимаващи се с проблемите на сигурността и надеждността на компютърните системи и мрежи, за читатели, интересуващи се от въпросите ва отказоустойчивостта, магистри, докторанти и преподаватели...

 


За авторите: