Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ В ТУРИЗМА
Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова
ISBN: 978-954-00-0075-6
ISSN:
Цена: 14,80лв.
Страници: 277
Описание:

Формирането на представата за бъдещето е свързана като правило с критичното осмисляне на настоящето. Именно неудовлетвореността от настоящето поражда и страховете за бъдещето, които приковани от своята обща значимост, понякога добиват гротескните измерения на предсказания за наближаваща гибел на човечеството, за конспиративни сценарии или за всевъзможни теории за по-добро бъдеще. За съжаление, когато от вълната на "съвремието" се отправи поглед към бъдещето, се откриват не само контрастни схеми, а причудливо изкривени образи, които пораждат съмнение във възможностите за радикална промяна на съществуващите социално-икономически и политически структури. Или за морално обновяване на културните ценности, съпровождащи приспособяването на социалното и на индивидуално-личностното битие на хората към промените, настъпващи в света. При това, в сферата на критичното осмисляне на настоящето и виждането на бъдещето попадат широк спектър различни проблеми: от научно-технически до социално-икономически, от обществено-политически до индивидуално-психологически; от регионални, отразяващи спецификата на едно или друго общество, до глобални, общозначими за цялото човечество.

В последно време вниманието на световната общественост и на учените е съсредоточено върху глобалните проблеми, които засягат интересите на всички страни, нации, държави и обществени системи. Към тези проблеми се отнасят: установяването на траен мир на земята и ликвидирането на огнищата на международно напрежение, опазване на околната среда и предотвратяването на природните бедствия и опасните за здравето заболявания, рационалното използуване на природните ресурси и осигуряването на потребностите от хранителни продукти и енергия, развитието на физическите и духовните сили на човека. Всички тези проблеми. имат важно значение не само за социално-икономическото и културно развитие на отделните страни, но и за прогреса на човешката цивилизация изобщо. Очевидно е, че в перспектива глобалните промени ще придобият още по-голямо значение, оказвайки съществено влия­ние върху всички страни на живота на хората. Така, в своята съвкупност, те имат неминуеми проекции върху идустрията на туризма, където нито една туристическа дестинация не може да бъде напълно защитена от различни ситуации на заплаха.

В тази връзка се открива и актуалността на настоящото изследване. Факт е, че глобалната туристическа индустрия се нуждае от стратегии и насоки, които да способстват дестинацията да бъде подготвена за застрашаващи я събития от природно и социално естество. Понятийният апарат по проблематиката все още се намира в ранен стадий на развитие и настоящото изследване би могло да бъде полезно за преосмисляне на наблюдаваните заплахи, както и да подпомогне бъдещите изследвания по тази тема. И ако се говори за научна новост и полезност, то тук тя се открива в разгледаните три основни теми. Първо, дефинирани са индикативни състояния за природни и социални заплахи за туризма в туристическите дестинации, като са обяснени различните трактовки на понятията заплаха, криза, бедствие, риск. Второ, проучени, анализирани и оценени са международни рамкови документи, касаещи постигането на сигурност и безопасност, както и вътрешната за България нормативна база. Съпоставени са отделни понятия и са разгледани определяните като ключови за туризма и туристическата дестинация заплахи. Специално внимание е отделено на концептуалната основа за управление и ограничаване на природните и социални заплахи за туризма и туристическата дестинация. Проведен е анализ и е направена оценка по отношение тренда на заплахите за избрани девет туристически дестинации - Испания, Франция, Италия, Гърция, Турция, Хърватска, Словения и България. Изброените са традиционно определяни като конкурентни на дестинация България (преди всичко с оглед вниманието на европейските и руски туристи). Трето и най-важно, направен е опит за преосмисляне на феномена на туризма през призмата на имитационното моделиране и е предложен управленски механизъм за избор на решение за ограничаване на природните и социални заплахи за туристическата дестинация (по примера на дестинация България)....


За авторите: