Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Междукултурен диалог в туризма
Тематика: Туризъм
Автори: Теодора Кирякова-Динева
ISBN: 978-954-00-0079-4
ISSN:
Цена: 8,80лв.
Страници: 205
Описание:

Изучаването на междукултурните комуникации, контакти, диалог и отношения са от изключително значение за туризма. В тази връзка се открояват две основни линии:

- Международните пътувания, продиктувани от различни мотиви и чрез различни традиционни и алтернативни форми, неминуемо предполагат пряк и непряк контакт с туристически персонал и местната общност. Поради този факт, на първо място следва да се изтъкне потребността от изучаване на националните стереотипи, психологическите особености и ценности.

- Във връзка с разширяването на туристическите пазари в туризма, на комуникативните компетентности и ролята на общуването в мултикултурната среда, от съществена важност е постигането не само на знания, умения и компетенции за общуване, но и на компетенции за диалог с чужди култури, делова етика, стереотипи и поведенчески модели, продиктувани от специфичните цели на съответната туристическа дейност. По този начин, съвременната туристическа индустрия се явява структура с ярко изразени международни и междукултурни отношения, които са насочени към задоволяване нуждите както на туристите, така и на местните заинтересовани страни в туризма.

Настоящото изследване е посветено на отношенията, породени от междукултурния диалог в интерфейсната туристическа култура. То изхожда от нарасналата значимост на редица комуникативни и поведенчески особености в мултикултурната среда на свободното време, пътуванията и рекреацията. Причините за настоящото изследване също така се коренят и във факта, че за адекватно обслужване на гости от различни националности познаването принципите на междукултурния диалог е не само необходимост, но и императив.

Всяко едно проучване, което има за предмет туристическата култура, породена в контактната зона между гости и домакини, способства прилагане ползите от ефективния межукултурен диалог, което от своя страна премахва риска от културен шок в туризма. Ефективността, постигната чрез успешния междукултурен диалог в туризма има и още един значителен принос - има принос за удо-влетвореността от дестинацията и повлиява нейната туристическа устойчивост...


За авторите: