Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Тематика: Социология
Автори: ЙОРДАН КАЛЧЕВ, ВЕРА ВЕЛЕВА
ISBN: 978-954-00-0027-5
ISSN:
Цена: 10,70лв.
Страници: 337
Описание:

Динамично променящата се социална действителност формира все по-сложни условия и обстоятелства, сред които се провеждат емпиричните социални изследвания (ЕСИ). За постигането на високо качество на получавания от тях информационен продукт основно значение има методологическата и методическата подготовката на изследователите.

Тази книга на първо място е предназначена за обучението на студенти, изучаващи дисциплините "Проектиране на емпирични социологически изследвания" и "Количествен анализ на данни от емпирични изследвания", които се изучават в специалност "Социология" в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Книгата има приложно значение. Затова целият кръг от разглежданите въпроси е ограничен по отношение на дискусиите и на разбираем научен стил е приведен с такава мяра, с която да се подпомогне разбирането и съзнател-ното усвояване на целия процес на проектиране на емпиричните социо-логически изследвания.

Изходна точка в изложението е изясняването на същността и функциите на ЕСИ за развитие на научното познание и управлението на социалните процеси. Въз основа на класически и съвременни направления в разбиранията за социологическите изследвания, последните се разглеждат като двустранен изследователски процес, обединяващ в себе си после-дователност от процедури на научното познание за обществото и съответстваща на тях статистическа методология, организирани методично и технологично в неделим производствен (бизнес) процес. Това ясно е показано с разглеждането на проблемите и дейностите при разработването на програмата на ЕСИ и етапите (фазите) в неговото осъществяване, ролята на всеки един от тях за постигане на целите на изследването и осигуряването на високо качество на получавания от тях информационен продукт. Теоретичното разглеждане на ЕСИ продължава в дискусионен стил за научните подходи в социологическите изследвания, за съотношенията между количествените и качествени методи в тях, за същността и релативността на връзката: методология-методика-метод-техника. Целта е да се ограничи неправомерното използване на тези понятия в социологическата практика, а и в специализираните публикации в тази област. След тези разяснения са представени известни и широко приложими методи и техники за събиране и регистрация на първична емпирична информация, но са изказани виждания и варианти на тяхното приложение в съвременните условия, поощрени и налагани от развитието на електронните и комуникационните технологии.

Безспорно основна линия в дейностите по проектиране на ЕСИ е приложението на статистическите методи. За възприемането и разбирането на тази част от книгата се очаква, че читателят има необходимата базова подготовка в областта на статистическата методология. Приложението на статистическите методи се разглежда в две направления - при разработването на инструментариума и подготовката на ЕСИ и при анализа на получената информация...


За авторите: