Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: КУРС ЗА НАЧАЛНО КЛАВИРНО ОБУЧЕНИЕ
Тематика: Музика
Автори: Мария Горанова, Филип Павлов
ISBN: 979-0-707682-16-6
ISSN:
Цена: 16,40лв.
Страници: 72
Описание:

Клавирното обучение на студентите oт специалностите към катедра "Музика" в ЮЗУ "Неофит Рилски" има за цел да подпомогне развитието на техните музикални заложби.
Свиренето на пиано им дава възможност да придобият необходимите изпълнителски умения, приложими в бъдещата професионална реализация, допринася за разширяването на общата им музикална култура и е добра основа за изучаването на музикално-теоретичните дисциплини.
Издаването на Курс за начално клавирно обучение се налага поради обстоятелството, че голяма част от студентите не са изучавали пиано в музикални школи или музикални гимназии в страната преди постъпването си в университета. Това определя трудността на изданието и педагогическите цели, които то си поставя. Курсът е структуриран в две части:
• Общ раздел - обучителен, и
• Христоматия - музикална литература.
В общия раздел нотното ограмотяване започва едновременно на двата ключа - виолинов "сол" и басов "фа". Нагледността, както и принципите за системност и последователност, са ръководно начало при по-нататъшното запознаване с клавирната фактура и нейното усложняване по отношение на ритмика, метруми, щрихи, динамика, темпо и т. н. Всеки нов елемент в нотния текст е пояснен, а за осъзнаването му като музикалноизразно средство, е необходима помощта и на клавирния педагог.
Препоръчва се свиренето на първите няколко упражнения в различни октавови групи с цел по-бързо ориентиране в клавиатурата и запознаване с особеностите на регистрите. По преценка на преподавателя и в зависимост от индивидуалните възможности и дадености на всеки студент, би могло да се изисква транспониране в различни тоналности на повечето от клавирните пиеси в първия раздел. По този начин музикалният слух на обучаемия ще се развива активно, чрез вече утвърдени в съзнанието му музикално-слухови представи. Това е добра възможност за пространствено и тактилно опознаване на клавиатурата, както и за постигането на известна освободеност по отношение на мануалната техника.
По-леките пиеси от втория раздел биха могли да се свирят и a prima vista, а останалите могат да се ползват за ескизно просвирване с цел най-общо запознаване с творбата и анализирането й по отношение на музикална форма, стилови и жанрови особености.
Музикалнохудожественият материал в двата раздела на учебното пособие е съобразен не само с възрастовите и с психичните особености на студентите, но и с това, голяма част от него да е в съответствие и с бъдещата им професионална реализация. Затова, наред с популярни песни (български и чужди), са включени пиеси и теми от музикални произведения на композитори от различни стилове и епохи. Търсеното разнообразие от клавирни творби ще провокира до голяма степен артистичността, въображението и асоциативното мислене на бъдещите музикални педагози и изпълнители.
Този Курс за начално клавирно обучение може да бъде ползван и от ученици в музикалните школи, средни и висши училища, където се изучава облигатно пиано...


За авторите: