Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: История на педагогиката и българското професионално образование
Тематика: Педагогика
Автори: Йордан Колев, Светлана Николаева
ISBN: 978-954-00-0012-1
ISSN:
Цена: 15,60лв.
Страници: 331
Описание:

Закономерно История на педагогиката и българското професионално образование е част от общата история на педагогиката и се развива като относително самостоятелна педагогическа наука с основни функции:

- проучване и оценяване на педагогически факти и явления от отминалата социална действителност;

- разкриване и анализиране на генезиса и развитието на възпитанието, професионалното образование и технологичното обучение през различните епохи и общества;

- обясняване и сравняване на педагогически теории и идеи в процеса на тяхното възникване, усъвършенстването им и прилагането в учебно-възпитателната практика на професионалното образование и технологичното обучение.

Научната същност на История на педагогиката и българското професионално образование е не просто да представя фактите, да ги реставрира и оценява, а се изразява повече в търсене на исторически доказалите се вътрешни закономерности и зависимости на отделните педагогически явления и обекти, в представяне личностите на забележителните мислители и експериментатори на образованието, в показването и синтезирането на приемствеността и прогресивно-постъпателното обогатяване в педагогическите теории и адекватните им образователни системи и възпитателни практики най-вече в областта на професионалното образование и технологичното обучение. В този дух история на педагогиката и българското професионално образование има творческата възможност с научни средства да съдейства в модернизирането на педагогическия процес и образователното дело, да насочва стратегията на училището към бъдещите социални изисквания относно професионалната реализация на подрастващите поколения.

Според Ян Коменски "Историческото познание е окото на живота, най-хубавата част от образованието", затова изучаването на История на педагогиката и българското професионално образование е приятен процес, особено с активното участие на студентите в интерпретацията и обсъждането на проблемите от лекционния курс и практическите занятия в рамките на кредитната система....


За авторите: