Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Измерения на толерантността при работещи
Тематика: Социология
Автори: Станислава Стоянова
ISBN: 978-954-00-0013-8
ISSN:
Цена: 10.20лв.
Страници: 87
Описание:

Тази книга представя изследване на проблем, който има различни измерения и се интерпретира по различен начин в отделни научни области - психология, право, лингвистика, културология и др. Правото разглежда законодателни измерения на прояви на нетолерантността като дискриминацията и възможностите на закона за социално регулиране на нормите в обществото. Лингвистиката разглежда произхода на термина "толерантност" в латинския и други езици. Културологията проучва фактори на средата и социума, които допринасят за прояви на толерантност и различия между представители на различни общества и култури в нейното проявяване.

В книгата са разгледани психологически измерения на проблема за толерантността при социалната група на работещите - свързани с очаквания; потребности; прояви на уважение, завист, отмъстителност; приемане на другите и подобни. Създадена е собствена методика, с която е проведено изследване и са обобщени резултатите, като се основава на няколко въпросника от други автори. Методиката е поместена в приложение.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели - както психолози, така и други, заинтересувани от разглежданата проблематика. Авторката се надява, че читателите ще използват новосъздадената методика за собствени изследвания по проблематиката на толерантността...


За авторите: