Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Тематика: Изкуство
Автори: Татяна К. Шопова
ISBN: 978-954-00-0024-4
ISSN:
Цена: 15,30лв.
Страници: 80
Описание:

Един от ключовите фактори, определящи облика и просперитета на обществото в 21 век е коренното изменение на мястото, което заема знанието в живота на обществото. Цифровите технологии очертават прехода към общество, което се отличава с качествено нова структура, организация и обществени отношения. Това общество се определя в документите на Европейската комисия като "общество на знанието", което е демократично и свързано с безпрецедентния напредък на науката. Информацията, която тече свободно в него, е не само стока, но и общо благо, до което следва да имат достъп всички хора. Освен това в "обществото на знанието" всеки човек е длъжен свободно да се ориентира в потока от обществена информация, да развива своите когнитивни способности, да прави разлика между "полезна" и "безполезна" информация (UNESCO, 2005: 19). Централна роля придобива способността "да се намира, произвежда, обработва, преобразува, разпространява и използва информацията с цел получаване и използване на необходимите за човешкото развитие знания"...


За авторите: