Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Театърът и киното в творчеството на Ив Сен Лоран и Владислав Шмидт
Тематика: Изкуство
Автори: МАРИЯ БЛАЖЕВА
ISBN: 78-954-680-900-1
ISSN:
Цена: 15.10лв.
Страници: 214
Описание:

Костюмът е компонент от историята на театъра и в същото време има своя история, а дрехата е част от историческия екскурз. Историята на облеклото е история на нравите, естетическите идеали, религиите, техническите постижения, културния напредък, антропологичната революция. Днес изкуството на обличане е все по-обвързващо с изкуството на представяне. Костюмът на ХХ-ти век е отражение на главните събития в стопанския и културния живот. За пръв път в своето многовековно развитие той достига до много висока степен на крайно разнообразие, разчупеност, поливариантност.

Не е достатъчно обаче да се констатира посоката на движение на костюма през вековете. Потребно е да се вникне в логиката на това движение, в неговата специфика и особености.

Целта на настоящия текст е да потърси промените и насоките на развитие на костюма през ХХ век, разглеждайки го през призмата на творчеството на двама емблематични за времето си творци. И двамата са и модни дизайнери, и костюмографи, макар и живели по едно и също време, но в съвършено различни условия.

Идеята на изследването е да открие сходства и различия в творчеството им, като по този начин изведе и обоснове някои обобщаващи тенденции, характерни за разглеждания период.

Животът и творчеството на Ив Сен Лоран и Владислав Шмидт са свързани с зараждащите се процеси след Втората световна война, с възстановяването и изграждането на нова Европа. Промяната на обществената ситуация е и промяна в геополитическия стандарт на разделение на света и на противопоставянето на различни идеологически модели. Годините след Втората световна война в този смисъл преструктурират и пространствата на влияния, които са проектирани още в зората на ХХ-ти век.

Идеята за ново изкуство е част от идеята за изграждането на нов свят. Тя обхваща всички видове изкуства. Във всяка от областите - театър, изобразително изкуство, музика, кино, мода, документалистика се наблюдава динамичен устрем. Взаимодействията между сценичните изкуства, киното, телевизията, медиите, видеоизкуството и модата се активизират.

Синтез между модата и театъра се наблюдава и в предишни години, но по-скоро като изолирани случаи. През ХХ век към тази симбиоза се прибавя и киното, което също налага свои естетически и технологични норми и повлиява върху останалите изкуства...


За авторите:

M. Blajeva