Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: СТИЛИСТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
Тематика: Български език и литература
Автори: Биляна Тодорова
ISBN: 978-954-680-957-5
ISSN:
Цена: 5.90лв.
Страници: 159
Описание:

Първоначалната ми идея беше да бъде съставено едно помагало, което да ориентира студентите в тази безспорно приятна и интересна материя. Но се изкуших да поразсъждавам по-задълбочено върху въпросите и проблемите на стилистиката на българския език, още повече, че новите изследвания в тази област не са много.

Учебникът е изграден от два основни дяла. Първата глава изследва отношенията между езика и стила, разглежда приетите от мен теоретични постановки за същността и обхвата на лингвистичната стилистика. Разглеждат се и отношенията между стилистиката и другите лингвистични и хуманитарни дисциплини, които изследват текста и текстовите вариации.

Във втората глава се спирам подробно върху стилистичния потенциал на различните езикови равнища. Разгледани са текстовата графика, стилистичните възможности на фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията. Накрая е обърнато специално внимание на тропите и фигурите, които традиционно са обект на изследване от езиковата стилистика.

Илюстративният материал е разнообразен - включва разговорни, медийни, художествени, по-рядко административни и научни текстове. Със значителен брой примери са онагледени множеството стилистично обагрени употреби, характерни за българската речева практика...


За авторите:

Биляна Тодорова завършва българска филология в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 1998 г. От 2005 г. е доктор по български език. Защитила е дисертация на тема "Структура на публицистичния текст (по материали от новата българска преса 1999-2004 г.)".

През 2006 г. е назначена за редовен асистент към Катедрата по български език на ЮЗУ "Неофит Рилски". Води лекции и упражнения по синтаксис, стилистика, съвременен български език и др. Автор е на над 30 публикации, в това число монографии и учебници в съавторство. Научните ѝ интереси са в областта на стилистиката, социолингвистиката, лингвистиката на текста, медийния език и т.н.

"Стилистика на българския език" е учебник, предназначен както за студенти филолози, така и за всички, които имат интерес  към  тази научна област. Възможностите на езика да изразява множество значения и отсенки на значения, да убеждава, да впечатлява, да забавлява,  са привличали вниманието на изследователите още от Античността. Този интерес продължава и в наши дни и обяснява нестихващата популярност на стилистиката и сродни на нея дисциплини като реториката, прагматиката и т.н.