Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Обучението по тенис във висшето училище
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Димитър Иванов Томов
ISBN: 978-954-680-926-1
ISSN:
Цена: 6,20лв.
Страници: 123
Описание:

Физическото възпитание и спортът са важен компонент от развитието на личността и важна част от общата култура и професионална подготовка на студентите. В процеса на обучение, физическата култура е част от хуманитарния компонент на образованието, значимостта на който се проявява в хармонизирането на духовните и физическите сили, формиране на такива общи човешки ценности, като здраве, физическо и психично благополучие и физическо съвършенство.

В съвременния процес на глобализация и свързаните с това икономически комуникационни, поведенчески и светогледни промени, една от важните роли на физическото възпитание и спорта е формирането у бъдещите висшисти навици за здравословен начин на живот.

Доброто здраве, високото ниво на физическа подготвеност и позитивна психологическа настройка на студентите са определящи в най-голяма степен за ефективността на учебния процес по спорт във Висшето училище.

Спортните игри повишават емоционалния ефект, усъвършенстват двигателните способности и формират умения за социално взаимодействие и социализация на личността.

Тенисът е една от най-популярните спортни игри сред студентите и се изучава в почти всички ВУ в Р. България.

В ЮЗУ "Неофит Рилски" обучение по тенис (като част от учебната дисциплина "Спорт") се провежда от 1991 година...


За авторите: