Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕВИАЦИИ
Тематика: Социология
Автори: сборник
ISBN: 978-954-680-936-0
ISSN:
Цена: 9,20лв.
Страници: 297
Описание:

Новият динамично променящ се социален свят, чиято основна характеристика е свързана с развитието на интеграционните процеси оказва силно влияние върху образованието, проявявайки се в няколко посоки:
- взаимодействие и сътрудничество при решаване на общи проблеми;
- изменения във функциите на образованието;
- изграждане на устойчива общност, ангажирана с образованието, която познава неговата история, култура и ценности - в национален и международен аспект.
Училището е мястото, където се получават локални представи за дома, в който живеем, нашата улица, града, националната територия. Учениците се учат да бъдат граждани на своята страна и да я познават. Това образование е необходимо за всекидневните пространства, в които живеем. В тях преди всичко трябва да се научим да живеем заедно. В контекста на този специфичен свят, изграден около образователните реалии се зараждат и развиват различни форми на девиации, отнасящи се както към процеса на обучение, така и към конкретните страни на живота в училищата; в същото време девиациите са част от цялостната социална среда.
Обществото има проблем с насилието и това се наблюдава ежедневно; насилието и другите форми на отклонения по естествен начин преминават и в образователния живот и стават негов сериозен проблем.
В този смисъл е важна тенденцията към отваряне на образованието, с цел опознаване на други страни и народи, техните нрави, обичаи, бит и култура; и това е важно не само за обучителния процес, но и за възпитателния, за изграждане на гражданска позиция, за разширяване на културата и мирогледа на учащите, за формиране на повече мобилност и излизане от тесните, ограничени пространства на социалната затвореност. Въпросът е как да се осигури възможност за динамична среща с други култури, за контакти между тях и как тези култури да се научат да живеят заедно - това е много важна страна, свързана с предодоляване на девиациите...


За авторите: