Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Методическо ръководство за провеждане на емпирични психологически изследвания
Тематика: Психология
Автори: Станислава Стоянова, Ивелина Пенева
ISBN: 978-954-680-930-8
ISSN:
Цена: 9.00лв.
Страници: 112
Описание:

Научното изследване представлява сложен процес на научно-познавателна дейност, насочена към получаването на нова информация за изследваните обекти. В зависимост от насочеността си изследванията биват теоретични и емпирични. Теоретичните имат за цел формулирането и обосноваването на правила и закономерности по логичен път от съждения или количествени данни, които вече съществуват. При емпиричните изследвания се цели достигането на научни изводи въз основата на факти и данни, получени непосредствено от обекта на изследване.

В психологията емпиричните изследвания са насочени към опознаване на психичните феномени - тяхната структура, функциониране, взаимна обусловеност и специфика на проявление в отделни групи. Провеждането на подобно научно изследване предполага изпълнение на редица взаимосвързани етапи, във всеки от които се решават конкретни задачи. Следването на тези етапи води до получаване на достоверни резултати и е предпоставка за значимостта и целесъо-бразността на изводите в научните изследвания.

Настоящият труд проследява етапите при провеждане на психологическо емпирично изследване. Изясняват се последователността и същността на действията на психолога при неговата изследователска дейност. Фиксират се важни моменти и се посочват най-честите грешки при провеждане на изследването.

Отделен раздел е посветен на оформяне на документа (доклада) на изследването с конкретизиране на основните съставни структурни единици и изискванията към тяхното съдържателно и техническо оформление.

Във връзка с развитието на информационните технологии и съобразно съвременните изисквания към статистическата обработка на данните от научните изследвания в разработката са включени насоки за анализ на емпиричния материал посредством специализиран софтуер за математико-статистическа обработка на данни...


За авторите: