Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО
Тематика: Изкуство
Автори: Съставители: Татяна Шопова, Добринка Пейчева, Лъчезар Антонов
ISBN: 978-954-680-938-4
ISSN:
Цена: 6.40лв.
Страници: 236
Описание:

В представения на читателите колективен труд са събрани научни постижения и резултати в една нова интердисциплинарна област на знанието, която непрекъснато се обогатява с разрастването на интернет пространството и развитието на информационно-комуникационните технологии.

Поставените за обсъждане теми и споделените от авторите гледни точки и изследователски опит показват нарасналият интерес сред научните среди към ролята на Интернет в живота на хората и към проблемите на културата в дигиталния свят, мястото на новите медии в гражданското общество и влиянието, което имат цифровите технологии върху моделите на образованието и обучението в 21 век.

Трансформирайки се в тотална среда на интерактивно общуване и глобален комуникационен канал за търсене и споделяне на информация, за социални връзки, за обучение и работа, за забавление и развлечение чрез социални мрежи, мултимедия и уеб сайтове, интернет комуникацията бързо се превърна в предмет на нова научна област. С повсеместното въвеждане на цифровите технологии в културния живот започна изследването и на появилата се нова комуникационна ситуация, в която попадат масовите комуникации, политиката, образованието и други сфери на обществения живот.

Развитието на новите технологии и преходът към повсеместна цифровизация предизвикват дълбоки промени в съвременното общество. Мрежата от началото на 90-те години оказа влияние върху стила на живот на цялото общество, постави нови изисквания пред хората. Неслучайно за Интернет е прието да се говори като за нова комуникационна и културна среда. Все по-нарастващият обем на информация и услуги в глобалната мрежа, увеличаването на скоростта на достъпа до интернет чрез разгръщането на широколентовите връзки са важен показател за социалния напредък. Превръщат се в инструмент за измерване на качеството на живот и процесите на демократизация, свързани са с участието на всички граждани в информационното общество.

Очертаните в научните изяви аспекти на Интернет, виртуалната култура, новите медии и модерното образование откриват широко поле за научни търсения и изследвания.

Книгата се състои от четири части: Културата и обществото в 21 век; Интернет културата. Социалните медии и гражданското общество; Новите медии срещу традиционните медии; Образованието в 21 век...


За авторите: