Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ТЪРСЕНЕ НА ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ
Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова – съставител
ISBN: 978-954-680-906-3
ISSN:
Цена: 6.00лв.
Страници: 213
Описание:

В сборника Детската градина и началното училище в търсене на динамично равновесие са представени научни разработки, свързани с проблемите на предучилищното и началното училищно образование - психологически, педагогически, методически, теоретически и практически, които са разработени от различни аспекти.

Доц. д-р Маргарита Колева разкрива явлението "приемственост" в неговия социален контекст. Очертава визията на това явление в прехода от предучилищна към начална училищна възраст. Концептуалната теза се организира върху основата на разбирането на педагога за спецификата и социалният контекст на детските дейности и тяхната взаимо-обусловеност в периода на преход от предучилищна към начална училищна възраст; за педагогическите подходи към субектите дете и ученик и тяхната динамика в условията на преход; за перманентното "производство" и апробиране на нови педагогически механизми, улесняващи "движението" на детето към актуална индивидуалност и социалност, съответстващи на възрастовите ресурси и социалната ситуация в класната стая.

Доц. д-р Красимира Марулевска разглежда системата на началното образование от позицията на динамичното й равновесие със социално-педагогическата среда. В разработката се поставя акцент на модернизацията на общото образование в съвременната педагогическа реалност. За преодоляване на съществуващите недостатъци на съвременната образователна система са предложени промени от парадигмален характер...


За авторите: