Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ГОДИШНИК ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КНИГА 1, 2013
Тематика: Педагогика
Автори: Отговорен редактор на книга първа: Маргарита Колева, Траян Попкочев
ISBN:
ISSN: 1314-9997
Цена: 9.00лв.
Страници: 274
Описание:

Възможно е този първи годишник на Факултета по педагогика да се определи като "една сбъдната мечта" - от години е намерението на всички нас - преподаватели и докторанти на факултета - да представим своите оригинални научни теоретично-експериментални търсения, за да "нарисуваме" творческия автопортрет на нашето авторство в педагогическото пространство. Затова сега с удовлетворение го представяме на любезния читател - нека лично се запознае с педагогическите ни иновации и научните предизвикателства към образованието през Третото хилядолетие.

Закономерно е центърът, ядрото на нашето педагогическо мислене да е детето в онази най-прекрасна част от живота на човека - детството, неговото възпитание, образование, социална практика. Закономерно е педагогическите ни търсения да са ориентирани към дълбокия смисъл на хуманитарно-ценностните традиции за взаимодействия между поколенията, както и към всяка иновативна идея, моделираща нов подход и механизми за добруване на детето, за разгръщане на неговия творчески потенциал, на неговите заложби и дарования - детето от предучилищна възраст, малкият и голям ученик, детето със специални образователни потребности, детето с проблемно поведение и рискови предпоставки.

Когато свържем тези закономерности в единно цяло откриваме проектантът и осъществителят на мисията "педагогическа дейност за детско усъвършенстване" т.е. Педагогът, Учителят на децата и неговата философия за техния Начин на живот.

Днес съществуват различни становища относно характера на обществените нагласи, изисквания и претенции към образователното равнище и компетенции на педагога, учител - само Иван Д. Шишманов нарича учителите "лекари на душите... чрез своя нравствен пример". Приоритетно обществената позиция се изразява чрез мнения като: формулата на успеха през XXI век не е свързана с прилагане на остарели образователни технологии при подготовката на педагога; нужни са както вътрешни, така и външни, добре функциониращи механизми за обективна регулация на образователните дейности, съобразно приоритетите на пазара на педагогическия труд; много важни са обществените ангажименти към образованието и грижите за актуалното възпитание и развитие, самовъзпитание и саморазвитие на детето в предучилищна и училищна възраст.

Безспорен факт е, че социалната динамика на XXI век фокусира поредица от обстоятелства или предизвикателства и в областта на академичното педагогическо образование. Тяхното дефиниране се свързва с целия комплекс от компоненти на академичната образователна среда - студенти и преподаватели, организация и съдържание на образователния процес, материалната база, научни изследвания, академична атмосфера. Именно културно - образователната реалия на XXI век и значимите в нейния контекст ключови компетенции на педагога, налагат появата на нов научно - образователен проект за изследвания и учене на бъдещите педагози, учители. Нужно е в този смисъл ново тълкуване на концептуалната теза за академично педагогическо образование - актуалните научни експерименти на студенти и преподаватели да се идентифицират като доказателствени тези по отношение на изучаваната социалнопсихологическа и педагогическа проблематика. "Политиката на учене" да се конструира върху основата на консенсус между "аудиторното просвещение" и собствената изследователска и проектна дейност на студентите.

Тези и редица други педагогически тенденции и иновативни послания са актуалната основа върху която преподаватели, докторанти и студенти от Факултета по педагогика разгръщат своите научни търсения, предлагат идеи за развиващи и възпитаващи дейности в детската група и класната стая, в центровете за работа с деца, на спортните площадки...


За авторите: