Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: VERBA AETERNA УЧЕБНИК ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК
Тематика: Български език с филологии
Автори: Силвия Георгиева
ISBN: 978-954-680-827-1
ISSN:
Цена: 7.60лв.
Страници: 180
Описание:

Учебникът е предназначен за студентите-неспециалисти от Филологическия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски". В тази част се разглеждат основните положения на фонетиката, спорните въпроси около произношението на този мъртъв език, както и главните теми от латинската морфология. Поради сравнително краткия период, предвиден за изучаване на латински език като зъдължителна дисциплина, и във връзка с основната цел на неговото преподаване във филологическите специалности - подпомагане на по-доброто усвояване на съвременните езици - умишлено са пропуснати по-специфични и сложни теми като спрежението на неправилните глаголи, някои отклонения от правилата на склоненията, степените за сравнение и спреженията на глаголите. Синтактичната употреба на падежите е само маркирана, без да се уточняват сложните и многобройни функции на всеки един падеж в класическия латински език. Не се разглежда също и литературното развитие, както и отделните представители на богатата римска литература.

Главната цел на този учебник е да въведе студентите в основната лексика и морфологична структура на латинския език и да подчертае неговата връзка със съвременните европейски езици. По тази причина към всяка морфологична тема сме се постарали да отбележим и прехода към романските езици, както и към немския и английски език, като на места посочваме и старогръцкия оргинал на дадено понятие и съответните аналогии в родния ни език. Смятаме, че така ще се задълбочи и увеличи езиковата култура на изучаващите филологически дисциплини в университета, както и тяхната обща културна подготовка.

За тази цел в края на учебника са приложени и преведени основните академични термини и изрази, нужни на всеки, свързан с университетското образование, както и основните лингвистични термини, с които всеки филолог трябва да борави.

Не толкова пряката, имплицитна цел на този учебник е да събуди интереса към изучаване на латинския език, да подчертае практическата полза от неговото приложение и не на последно място - да предизвика удоволствие от заниманията с него, в противовес на незаслужената му слава на тежка, сложна и ненужна дисциплина.

В следващата част на учебника ще бъдат включени адаптирани и оригинални текстове за превод и анализ, както и граматически, и лексикални упражнения. Тя ще бъде предназначена за студентите, избрали да продължат заниманията си по латински език, изкушени от магията на древното и вечно слово...
За авторите: