Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ФУТБОЛ
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Симеон Стоянов, Васил Жечев, Валери Цветков
ISBN: 978-954-680-872-1
ISSN:
Цена: 11.60лв.
Страници: 314
Описание:

Учебникът по футбол разкрива същностните моменти на разглежданите проблеми, съобразно съвременните постижения в научно-теоретичен и практически аспект на съответните направления на футболната игра. В изложението на материала е спазена логическа последователност както вътре в разгледаните глави и раздели, така и между тях, което допринася за по-доброто възприемане и осмисляне.

Всички проблеми са разгледани с оглед тяхното практико-методическо приложение, което повишава възможността за ефективно възприемане на знанията, тяхното осъзнаване и последваща реализация в практическата дейност.

Заложеното в човека природно начало, като разумно и емоционално същество, се проявява в неговия естествен стремеж към усвояване на нови знания и усъвършенстване. Но за достигането до върховете на дадена област са задължителни три условия:

1. Наличие на перспектива за пълноценна и заслужена реализация - основен мотив за развитието на личността.

2. Конкретно набелязани цели, които се постигат чрез преодоляването на редица препятствия и трудности.

3. Общественополезен характер на постигнатите цели - постигнатото да ползва не само потребностите и интересите на отделната личност.


За авторите: