Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В СРЕДНОТО И ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ – ЧАСТ I
Тематика: Педагогика
Автори: Добринка Тодорина, Антоанета Антонова, С.А. Соловьова, Марияна Шехова, Красимира Марулевска, Янка Рангелова, Г. Г. Недюрмагомедов, Лилия Стоянова, Юлияна Ковачка, Мая Касева, Петя Костова,
ISBN: 978-954-680-866-0
ISSN:
Цена: 6.80лв.
Страници: 247
Описание:

Проблемът за интерактивните методи на обучение заслужава специално внимание във века на глобализирания свят, развитието на пазарната икономика, силната конкуренция на пазара на труда и утвърждаването на информационните технологии. В условията на преход към новопарадигмално образование те заемат важно място в неговата теория и практика. Съвременното образователно пространство предполага хуманистична ориентация на обучението спрямо формирането на човешката личност и нейното свободно развитие. За целта е необходимо да се даде простор на взаимодействието на общуващите субекти в педагогическия процес на субект-субектна основа, както на равнище учител-ученик (преподавател-студент), така и на равнище ученик-ученик (студент-студент). Важно е осигуряването на възможност за активно усвояване на учебния материал и изграждането на компетентности чрез методи на обучение, които предполагат активизиране на учещите в условията на интердепенденция и емпатия. Това дава положително отражение върху утвърждаването на демократичен стил на взаимоотношения в педагогическия процес, повишаване на комуникативната култура и създаването на условия за прерастване на управлението в самоуправление и саморазвитие.

Учебното помагало "Интерактивни методи в средното и висшето училище - част I" съдържа отделни теми и подтеми за интерактивните методи на обучение (теоретически и практически измерения). Голяма част от представените материали са съобразно учебното съдържание в учебната програма по избираемата дисциплина Интерактивни методи на обучение, включена във всички специалности от Професионално направление 1.2. Педагогика. Други теми имат практически измерения относно прилагането на интерактивни методи на обучение в педагогическата практика на средното и висшето училище. Ето защо учебното помагало обслужва подготовката на студентите от педагогическите специалности за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър". То ще бъде полезно и за преподаватели във висшето училище по други професионални направления, които се интересуват от проблематиката на интерактивните методи и тяхното приложение при подготовката на студентите...


За авторите:

Като автори са включени преподаватели от Югозападен университет "Н. Рилски", Факултет по педагогика (катедра "Педагогика" и катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика"), докторанти (на катедра "Педагогика"). Част от членовете на екипа са участници в разработените два научноизследователски проекта (вътрешноуниверситетски и национален) за интерактивните методи на обучение.

Учебното помагало придобива международен характер, предвид включването и на автори от Русия - С. Соловьова (Псковски държавен университет) и Г. Недюрмагомедов (Дагестански държавен педагогически университет).

Отделните теми са разработени от авторите, както следва:

Проф. д.п.н. Добринка Тодорина: предговор; 1; 2.

Проф. д.п.н. С.А. Соловьова: 3

Доц. д-р Красимира Марулевска: 4

Доц. к.п.н. Г. Г. Недюрмагомедов: 5

Гл. ас. д-р Юлияна Ковачка: 6

Гл.ас. Антоанета Антонова: 7

Гл.ас. Марияна Шехова: 8

Гл. ас. докторант Янка Рангелова: 9

Докторант Петя Костова: 10

Докторант Лилия Стоянова: 11

Докторант Мая Касева: 12