Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Тематика: Икономика
Автори: РАЯ МАДГЕРОВА
ISBN: 978-954-680-883-7
ISSN:
Цена: 19.30лв.
Страници: 418
Описание:

Основна характерна черта на съвременната икономика е непрекъснатото нарастване на ролята на предприемачеството. Предприемаческата дейност и проявлението на нейните основни аспекти и характеризиращи ги особености са в основата на разгръщането на пазарното стопанство, двигател на икономическите процеси и една от основните причини за растежа на икономиката в свят на непрекъснато засилваща се конкуренция и глобализация.

Развитието на предприемаческия малък и среден бизнес и повишаването на ефективността от стопанската му дейност имат важно значение за растежа и конкурентоспособността на икономиката.

Предприемачеството се разглежда като гръбнак на икономиката, основен двигател на икономическото развитие и "ключ на новата икономика". То се отличава с неизчерпаем потенциал, чието разгръщане се явява мощен фактор от една страна за създаване на нови предприятия, трансфер на нови технологии и внедряване на научни разработки, от друга страна за увеличаване на трудовата заетост, но също и за формиране на средна класа и решаване на редица други важни социални и икономически проблеми. В този смисъл предприемачеството притежава икономически и социални характеристики и има доказана роля в развитието на икономиката и социалния живот на обществото. Неговото съществуване и ефективно функциониране способства за "повишаване на материалния и духовния потенциал на обществото, създава благоприятна почва за практическа реализация на способностите и таланта на всеки индивид".

Това е причината на този проблем да се обръща изключително голямо внимание, както от теоретическа, така и от практическа гледна точка. Това е и главният мотив Европейският съюз да реализира специална политика за развитие на предприемачеството, насочена към оказване на целева помощ на малкия предприемачески бизнес като един от начините за подкрепа създаването на нови работни места, постигане на устойчив икономически растеж и висока конкурентоспособност на основата на познанието и новаторството. На днешния етап приоритет за Европейския съюз е растежа на икономиката. Важен фактор за решаването на този проблем е разгръщането на дейността на предприятията и предприемачеството.

Икономическата практика ежедневно доказва, че икономическият растеж и конкурентоспособността са невъзможни без предприемачество и предприемачи. Предприемачеството се разглежда като "феномен" на пазарната икономика, основана на конкуренцията и възможността за развитие на самостоятелна стопанска инициатива. Със своите новаторски подходи предприемачите са в състояние буквално да променят бизнеса, а с това и икономиката като цяло.

Настоящата разработка е построена на базата на изследването на теоретичните постановки и практическите икономически и социални измерения на предприемаческия бизнес в България. Нейната цел е да се разкрият някои негови съществени икономически и социални аспекти, да се анализира състоянието, да се установят тенденциите в развитието му и да се посочат възможни насоки за приближаването му до европейските стандарти.

Обект на изследването е предприемачеството в България. Предмет на изучаване са икономическите и социалните резултати от неговото присъствие на икономическата сцена на страната...


За авторите: