Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Стратегии за устойчив туризъм
Тематика: Туризъм
Автори: Мария Станкова, Стефан Кирилов
ISBN: 978-954-680-794-6
ISSN:
Цена: 10.50лв.
Страници: 256
Описание:

Устойчивото развитие на туризма предполага разработване на туристически услуги и съоръжения, които оказват благоприятно въздействие върху околната среда; съхраняват културно-историческото наследство и качеството на живот на местните общности; основават се на природното, културно и историческо наследство на района; могат да се управляват от местните хора и имат директен принос за местната икономика; икономически са оправдани и могат да бъдат устойчиво поддържани в бъдеще.

Според Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България един от основните принципи за развитие на туризма на равнище дестинация е устойчивостта. Подчертавайки, че развитието на туристическите дейности трябва да съчетава в себе си дългосрочна икономическа ефективност с устойчиви практики, щадящи околната среда и социална съвместимост.

Всеки вид туризъм би могъл да се развива балансирано и устойчиво, тогава, когато опазва и съхранява природата, културно-историческото наследство, ценностите и благосъстоянието на местните хора. Туризмът може да се развива и неустойчиво, като не се държи сметка за сериозното му въздействие върху природата и компонентите на околната среда като цяло, наличните ресурси се експлоатират безотговорно и безвъзвратно, а инвеститора цели бърза печалба. И в този контекст, устойчивите туристически практики са начин на развитие и управление на туризма, при които се съхраняват и развиват природното и културно-историческото наследство, а икономическите ползи са дългосрочни и са в ръцете на местните общности. Те лансират идеята за по-икономично и по-щадящо използване на природните и антропогенни ресурси...


За авторите: