Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Договорните правоотношения в строителния процес
Тематика: Право
Автори: Солунка Попова
ISBN: 978-954-680-821-9
ISSN:
Цена: 12.70лв.
Страници: 297
Описание:

Договорните правоотношения в строителния процес са изключително многообразни, повечето от които продължителни, изискващи специална професионална подготовка по изпълнение на договора на поне една от страните по него. Основният  участник в тези правоотношения е възложителят, който сключва с останалите участници в строителния процес различни договори, някои от които според категорията на строежа задължителни.

В настоящето съчинение анализът на договорните правоотношения в строителството е ограничен в рамките на някои участници в него - възложител, проектант, строител, консултант. Акцентът е поставен върху правата и задълженията на страните по договора за проектиране, договора с предмет, изпълнение на строителни и монтажни работи, договора за упражняване на строителен надзор и предварителния договор, когато е съчетан с оглед нуждите на страните и дадените обстоятелства с договор за строителство на бъдеща вещ или договор за проектиране. Успоредно с изследване на отговорностите, конкретно на проектанта, строителя, консултанта и възложителя е направен и частичен анализ на определени дискусионни и характерни белези на отделните видове договори, с които посочените лица влизат в правоотношения...


За авторите: