Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда
Тематика: Педагогика
Автори: Пелагия Михайлова Терзийска
ISBN: 978-954-680-789-2
ISSN:
Цена: 8.40лв.
Страници: 312
Описание:

С прилагането на интегрираното обучение учебната ситуация в масовото училище и детска градина придобива нови характеристики. Налага нов тип организация, която трябва да създаде възможност за проява на новата съвкупност от възможни поведения на участниците в нея и определено променя ролята, функциите и значимостта на учителя. Възниква различна педагогическа реалност (деца с различни по вид и степен увреждания са включени в общата образователна среда), с която учителите трябва да могат да се справят. Големият въпрос е дали ще успеят, до колко имат готовност за предизвикателството интегрирано и включващо образование? Днес всичко това придобива особена актуалност, когато нашата образователна система се опитва да се съизмерва с европейската.

По своя замисъл и реализация трудът има теоретико-приложен характер. Предназначен е за всички, които са съпричастни и се интересуват от проблемите на децата със специални образователни потребности, от оптимизиране на тяхното обучение и социализация, както и от развитие на "училището за всички".


За авторите:

Доц. д-р Пелагия Терзийска е преподавател по специална педагогика в Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.

Научните й интереси са провокирани от актуални проблеми в педагогическата теория и практика и са предимно в областта на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности, артпедагогиката в специалното образование, педагогиката на лица с интелектуална недостатъчност.

Повече от 10 години изследва проблемите на децата със специални образователни потребности. Резултат от научноизследователската й дейност в тази област са книгите й "Педагогически условия за развитие наблюдателността на умствено изостаналите ученици" (2002), "Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности" (2005), "Интеграция на деца със специални образователни потребности в масовото училище" (2006),  "Integration von Kinder mit spreziellen Lernbedűrfnissen in die allgemeine Schule" (2006), "Работа с деца със специални образователни потребности"(2008), "Съвременни измерения на специалното образование" (2009) и др....