Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Водни спортове. Първа част: Водни ски
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Стоян Иванов, Иван Глушков
ISBN: 978-954-680-798-4
ISSN:
Цена: 10,40лв.
Страници: 90
Описание:

С раз­ви­ти­е­то на ту­рис­ти­чес­ка­та дей­ност по Чер­но­мо­ри­е­то,  на­рас­т­ват и въз­мож­нос­ти­те за ор­га­ни­зи­ра­но ле­ту­ва­не на уче­ни­ци­те от всич­ки сте­пе­ни на бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще, ко­и­то ла­ге­ри се ор­га­ни­зи­рат и ръ­ко­во­дят пре­дим­но от учи­те­ли­те по фи­зи­чес­ко въз­пи­та­ние. Те раз­ра­бот­ват спор­т­но-ани­ма­ци­он­ни­те прог­ра­ми за обу­че­ние по вод­ни спор­то­ве, в то­ва чис­ло (при въз­мож­ност) и за обу­че­ние по вод­ни ски.

От дру­га стра­на, сви­де­те­ли сме, че с бур­но­то раз­ви­тие на спор­т­но-ани­ма­ци­он­на­та дей­ност в Бъл­га­рия се на­ла­гат нов тип за­бав­ле­ния на ту­рис­ти­те по мо­ре­то и в зим­ни­те ни ски-ку­рор­ти. Все по­ве­че ви­со­ко­ка­те­го­рий­ни хо­те­ли, ра­бо­те­щи на клу­бен прин­цип раз­ви­ват скъ­пи (и счи­та­ни за арис­ток­ра­тич­ни) за­бав­ле­ния ка­то вод­ни­те ски, сър­фа, из­ди­га­не с па­ра­шу­ти  (тег­ле­ни от мощ­ни мо­тор­ни лод­ки), гол­фа, кон­на­та ез­да и др.

То­ва на­ла­га под­го­тов­ка­та на кад­ри, спо­соб­ни да от­го­во­рят и на най-пре­тен­ци­оз­ни­те изис­к­ва­ния на ту­рис­ти­те. До­би­ва по­пу­ляр­ност по­ня­ти­е­то "бу­ти­ков ту­ри­зъм", с при­ла­га­не на ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход при удов­лет­во­ря­ва­не на жела­ние­то на ту­рис­та...


За авторите: