Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Критика на монологичния разум
Тематика: Изкуство
Автори: Лъчезар Антонов
ISBN: 978-954-680-733-5
ISSN:
Цена: 7,10лв.
Страници: 135
Описание:

Историята на либералното мислене може да бъде разгледана като поредица от усилия да се изработят модели на социално сътрудничество, които да позволяват на членовете на една политическа общност да се отнасят един към друг по един неутрален начин. Тези усилия, вместо да доведат до реализацията на един абсолютно справедлив социален ред, който в еднаква степен да изразява интересите на всички засегнати страни, довеждат до възникването на един широкоразпространен скептицизъм по отношение на концептуалните възможности на либерализма. В настоящата книга ще се опитам да покажа, че подобен скептицизъм по отношение на либералната теория има своите сериозни основания, най-малкото защото, въпреки своите претенции за неутралност, самата тази теория не е истински неутрална към всички жизнени планове. Тя, поне във своите класически форми, фаворизира по индивидуалистичните планове, доминиращи в либералните общества, за сметка на комунитарните, които често пъти могат да бъдат също толкова удовлетворителни за хората.

Настоящата разработка е посветена на критиката на деонтологичната либерална етика, и в частност - тази на Кант и Ролс, в основата на която е залегнало убеждението, че истински рационален или морален деец може да бъде само този безпристрастно съдещ индивид, който е в състояние: първо - да се дистанцира от всяка една ситуация, в която е въвлечен, второ - да се освободи от всяка форма на пристрастност, която изпитва, и трето - да формулира съждение от чисто всеобща и абстрактна гледна точка, необвързано с която и да е социална или културна партикуларна форма на живот...


За авторите: