Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Индивидуална помощ по математика на деца със социалнопедагогически проблеми
Тематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 978-954-680-728-1
ISSN:
Цена: 7,00лв.
Страници: 233
Описание:

Възникват въпроси като: какво се цели с оказването на индивидуална помощ по математика на децата със социалнопедагогически проблеми; кои са основните задачи, чрез реализирането на които се постигат поставените цели; как да се подбира необходимото учебно съдържание и как да се предлага на обучавания, съобразно когнитивното му равнище на развитие; какви частнометодически средства и похвати за индивидуална помощ да се използват, които да подпомогнат усвояването на математическите знания от обучаваните, съобразно индивидуалните им особености; какви форми за индивидуална помощ по математика да се използват и др.

Актуалността и значимостта на проблема обуславят включването на сравнително нова учебна дисциплина в учебния план на специалност "Социална педагогика" - "Индивидуалната помощ в социално-педагогическите заведения при обучението по математика".

Целта на настоящата разработка е да улеснява студентите при изучаването на тази учебна дисциплина. По-конкретно целта е бъдещите социални педагози да се запознаят с методическата система за индивидуална помощ по математика, изградена върху основата на дейностния подход и индивидуализацията на обучението и да апробират в практиката разработените упражнения, чрез които се усвояват математическите знания от децата със социалнопедагогически проблеми...


За авторите: