Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Ръководство за решаване на задачи по обикновени диференциални уравнения
Тематика: Математика и информатика
Автори: Друми Байнов, Кирил Чимев
ISBN:
ISSN:
Цена: 2.80лв.
Страници: 166
Описание:

Ръководството има за цел чрез подходящи примери и задачи да запознае студентите от благоевградския университет с основните понятия от теорията на обикновените диференциални уравнения и с някои техни приложения в естествените науки, както и с основните методи за тяхното решаване и качествено изследване. Материалът съдържа 4 глави, всяка от които е разделена на отделни параграфи. В края на всеки параграф са поместени задачи за самостоятелно решаване, чиито отговори са дадени в края на ръководството...


За авторите: