милен малаковТематика: Български език с филологии
Автори: Милен Малаков
ISBN: 978-954-00-0213-2
ISSN:
Цена: 10,80лв.
Страници: 209
Описание:
Категорията детерминация на имената (определеност - неопределеност) и изразяването ѝ чрез определителен член в българския език се счита за самобитна негова проява, която не е характерна за никой друг славянски език. Възникването на граматичната категория, и в частност на задпоставения определителен член като формален изразител на значението ѝ, в нашия език се свързва с интензивните междуезикови контакти в рамките на балканския езиков съюз, което изважда явлението от границите на изконно славянското и го препраща в сферата на екзотичното. Навярно поради тая причина очевидното съществуване на определителния член предизвиква сякаш известно неудобство сред нашите възрожденски книжовници. Членните форми са отхвърляни, защото "язик не украшават, но паче по грозен струват", поради което са осъдени "като непотребни". Именно като непотребни бяха осъдени членуваните форми и в една съвременна словенска граматика, на чийто автор се е наложило да обясни защо няма определителен член в неговия език. Сметнахме за удачно тъкмо един носител на екзотичен език да се захване с проучването на "непотребния" словенски определителен член, защото сме убедени, че този проблем заслужава по-безпристрастно и лишено от исторически предразсъдъци разглеждане. Тъй като словенският определителен член е характерен единствено за разговорния език, книжовната норма не го допуска, освен като стилистично художествено средство, той остава някак встрани от вниманието на езиковедите. Това има и своите положителни страни, тъй като целта на всяко научно изследване е да допринесе нови знания, основавайки се на вече съществуващите, т.е. темата предполага изобилни възможности за принос към знанието за езика...