яна мановаТематика: Български език с филологии
Автори: Яна Манова-Георгиева
ISBN: 978-954-00-0217-0
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 161
Описание:
Предметът на настоящото изследване се ограничава върху личноименната система, прякорите и прозвищата в българския и английския език и техните преводни еквиваленти. В хода на изследването се проследява начинът на предаване на имена и прякори /прозвища при двама български и двама английски автори, като се позоваваме на техни произведения и преводен корпус, където такъв е наличен.

Предаването на личните и фамилни имена, както и прякорите и прозвищата в българския и английския език, поражда трудности при превода от изходния към приемащия език, въпрос който не е разглеждан в цялост в познатата до този момент литература, което прави изследването актуално. Решението как да се подходи към даден антропоним при предаването му от изходния в приемащия език би представлявало принос към съществуващите до момента постановки в теорията на превода. Откриването и унифицирането на критериите за предаване на прякори и прозвища, както и лични и фамилни имена също би подпомогнало работата на преводача.

Накрая, но не на последно място по важност, стои и въпросът за превода на прякорите и прозвищата. Разтълкуването на значението и произхода на прякора или прозвището довежда до неговото ясно и адекватно предаване от един на друг език...