десислава петроваТематика: Български език с филологии
Автори: Десислава Йорданова-Петрова
ISBN: 978-954-00-0215-6
ISSN:
Цена: 10,50лв.
Страници: 214
Описание:
Предмет на изследването са членните системи на българския и гръцкия език, като под членна система се има предвид трикомпонентната система в български и гръцки език, състояща се от определителен член, неопределителен член и нулев член, като за българския език, що се отнася до неопределителния член, се придържаме към схващането на някои изследователи, че функциите му се изпълняват от наричаната от други неопределителна лексема "един".

Интересът към членната система бе продиктуван от затрудненията, които срещат българите, изучаващи гръцки език, при употребата на членните форми (въпреки наличието им и в двата езика), и съответно от грешките, които се допускат в тази област. Подобни проблеми явно се дължат на различия в характера и функциите на членните форми в българския и гръцкия език, което налага подробно и задълбочено изследване на явлението, като целта е да се установят и формулират основните закономерности, управляващи употребата на членните форми в двата езика, което от своя страна би спомогнало да бъдат решени голяма част от проблемите, свързани с правилното им усвояване и употреба...