scan0008 1Тематика: Техника и технологии
Автори: Диана Митова
ISBN: 978-954-680-755-7
ISSN:
Цена: 7,70лв.
Страници: 204
Описание:
В настоящия труд се представят особеностите на проектно ориентираното обучение като ефективна за световната практика и иновационна за българското технологично обучение стратегия за активно учене.

Чрез историческата ретроспекция - от възникване на метода на проектите, до съвременните му трансформации и научни интерпретации, се прави научна обосновка на методологическата и методическа целесъобразност от използването на проектите в съдържателната рамка на технологичното обучение.

Специално внимание се отделя на спецификата в организацията и съдържанието на проектната дейност на учениците: променените функции на основни субекти на педагогическо взаимодействие, необходимите трансформации на образователната среда при проектно ориентираното обучение.

Предлага се примерен модел за разработване на учебно-технологичен проект, алгоритъм на проектиране за всеки отделен етап от проекта в класното и извънкласно обучение по техника и технологии и варианти за подбор на съвременен методически инструментариум на проекта.

Разглеждат се възможностите за използване на проекта в цикъла от учебни предмети, включени в съдържанието на КОО Бит и технологии - Домашен бит и техника, Домашна техника и икономика и Технологии.

Акцент се поставя върху проектната култура на учителя по техника и технологии и разработването на варианти за портфолио на проекта. Книгата дава и един съвременен дискурс към гимназиалното технологично обучение и съпътстващите го актуални проблеми и перспективи за развитие.

Трудът има характер на монография, но с представената примерна тематична ориентация на проекти в съдържанието на отделни обобщени теми на предметите в областта, би могъл да се използва от учителите като учебно пособие за работа по проекти и от студентите, които се обучават в специалността "Педагогика на обучението по техника и технологии"...

 

За авторите: