natashaТематика: Социология
Автори: Наташа Вирмозелова
ISBN: 978-954-680-819-6
ISSN:
Цена: 8.50лв.
Страници: 156
Описание:
В тази книга се разглежда понятието "афилиация" - принадлежност, свързаност с група и се предлага адаптираният за български условия въпросник на Албърт Мехрабиан "Мотивация за афилиация".

В научната литература терминът "афилиация" се разглежда основно в контекстта на два вида фактори - средови и мотивационни.

За пръв път понятието афилиация използва Мъри, за да назове потребността, тенденцията към свързване с други хора, като част от своята концепция за видовете потребности (в този случай по специално социалните потребности).

Потребността на хората да бъдат част от семейна, професионална или друга група е така архаична както потребността от защита и сигурност, от усвояване на нов опит, от придобиване на материални блага, които да обезпечат живота. Тези няколко основни потребности, лежат в теоретичните модели на автори от различни теоретични направления от антропологията, социологията, психологията, медицината, мениджмънта и др.

Без съмнение, обаче афилиацията може да се дефинира и като процес за свързване и на свързаност с група, а също така и като характеристика на личността описваща степента на включеност в група. В книгата е направен опит за по-задълбочен поглед върху афилиативната тенденция, като се търси връзката между афилиацията и други психологични конструкти.

В процеса на човешкото развитие, хората придобиват опит и познания, което става чрез активното взаимодействие с другите, с които са свързани в различни области от живота. Типични представители на групата към която принадлежим, сме когато носим характерните за групата черти, когато взаимодействието е оставило отпечатък върху нашето развитие като характерови белези и поведенчески актове, резултат от изискванията на групата.

Принадлежността към група е необходимо условие, чрез което влизаме в контакт с останалите хора, взаимодействаме с тях, променяме себе си и влияем върху тяхното развитие.

Чрез принадлежността си към група ние усвояваме норми на поведение специфични за групата, общността, културата към която принадлежим. Също така в контакта си с другите хора опознаваме сами себе си, даваме си сметка за собствените потенциали и недостатъци, които носим. Именно това стои в основата на понятия като изграждане на характер, личност, професионализъм.

За човешкото същество принадлежността към социална група е фундаменталният фактор, който определя човешкото му развитие и усвояването на културно-историческия опит...

 

За авторите: