j. stuimenovaТематика: Педагогика
Автори: Янка Стоименова
ISBN: 978-954-680-728-1
ISSN:
Цена: 7.70лв.
Страници: 219
Описание:
През последните години необходимостта от оказване на индивидуална помощ по математика на децата със социалнопедагогически проблеми осезаемо нараства. Това е проблем на социалнопедагогическата теория и практика, който има конкретни психологически, дидактически, психо-физиологически, частнометодически и социалнопеда-гогически измерения.

Психологическите аспекти на проблема са свързани с приложението на дейностния подход в обучението и с формирането на умения за пълноценна учебна дейност у обучаваните. Това от своя страна е в пряка връзка и кореспондира с дидактическите аспекти на проблема, свързани с индивидуализацията на обучението. Както е известно принципът за индивидуален подход предполага отчитане на индивидуалните особености на учениците, които оказват влияние върху учебната им дейност, и от които зависят постигнатите от тях резултати. Такива особености могат да бъдат различни физически и психически качества и състояния на личността (особености на познавателните процеси и паметта; някои специфични свойства на нервната система; особености на характера и волята; особености, свързани с постоянни или временни физически увреждания; особености, свързани с влиянието на различни социални фактори и други). Всички посочени, а и много други вътрешни и външни фактори, в една или друга степен оказват своето влияние върху учебната дейност на учениците, включително и по математика в началните класове, което всъщност определя психо-физиологическите аспекти на проблема.

Разработката е предназначена за студентите от специалност "Социална педагогика", но тя може да се използва от всички студенти от направление "Педагогика", от начални учители, педагози, социални педагози, научни работници, както и от всички, които се интересуват от проблемите на социалнопедагогическата теория и практика....

 

За авторите: