scan0018Тематика: Икономика
Автори: Станка Славчова Ринкова
ISBN: 978-954-680-887-5
ISSN:
Цена: 5,10лв.
Страници: 134
Описание:
Предложеното учебно помагало по Микроикономика съдържа теория, основни понятия, тестове, задачи и въпроси за дискусия с приложение на основните графики.

То е предназначено за студентите изучаващи дисциплината Микроикономика в Стопански факултет на Университета по учебните програми за бакалавърска степен. Може да се ползва от студенти в други факултети изучаващи Икономическа теория и за всички интересуващи се от икономическата наука. Структурата и съдържанието е в съответствие с общоприетата и ползвана учебна литература по Микроикономика в Икономическите университети. Това изисква по-задълбочено изучаване на процесите, характеризиращи поведението на микроикономическите единици и накрая извеждане на принципите на микроикономическото равновесие. Методологическата основа на категориите и прилаганите подходи за микроикономически анализ на стопанските агенти е неокласическия институционализъм и други икономически теории.

Всяка тема в помагалото съдържа в кратък текст теория по основните въпроси на съответната методическа единица. Следват основни понятия, тестове, задачи и въпроси за проверка на знанията и дискусии. Студентите могат да използват помагалото по време на семинарните упражнения и самоподготовка за изпит. След теоретичната част са включени елементите в структурата на помагалото за самопроверка на знанията. В основни понятия са включени основните категории, които студентите трябва добре да са усвоили, за да решат правилно следващите въпроси. "Вярно или грешно е твърдението" изисква студента да посочи един от отговорите. Тестовете са от затворен тип и изискват да се посочи верния отговор. Решаването на поставените задачи предполага добра теоретична подготовка и познаване на формалните зависимости между отделните променливи. Въпросите за проверка на знанията и дискусии изискват от студентите да проверят и приложат познанията си, да изразят собствена позиция и да защитят своя теза,често свързана с практиката Накрая са приложени основните функционални зависимости в Микроикономиката във формата на графики и схеми...