kavdanskaТематика: Педагогика
Автори: МАРИЯ КАВДАНСКА
ISBN: 978-954-680-962-9
ISSN:
Цена: 10.40лв.
Страници: 171
Описание:
На така динамично променящото се общество са необходими специалисти с нови професии, готови успешно да работят в сферите на бизнеса и мениджмънта, тъй като в тези условия пазарът на труда поставя високи изисквания към тях. Модерното образование трябва да се стреми да възпитава млади хора, способни да действат самостоятелно, да правят отговорна преценка на базата на интелигентно анализирани доказателства.

Личността, владееща компетенции, които включват основни начини за познание на икономическите явления, поведенчески стратегии и тактики за вземане на решения, може бързо да се адаптира към динамиката на общественото развитие.

Определено може да се каже, че икономическата култура на българина не е на равнището на хората от развитите държави. В тези страни съществува перманентен процес на икономическо образование, чрез който се прилагат и мултиплицират знанията, "произведени" от икономическата наука за подготовката на кадри, способни да отговарят на изискванията на световните конкурентни пазари. В процеса на изграждане на икономическа култура на гражданите в тези страни училищната система придобива базов стратегически характер.

Такъв вид изследвания, които посочват ролята на образованието като системообразуващ фактор на икономиката, доскоро оставаха отвъд рамките на традиционния икономически анализ у нас. Все по-голямо значение за модернизиращия се свят придобива "необходимостта от образование, служещо за целите на икономиката" (Делор, Ж. 1997:66).

Изтъкнатите дотук основния и тенденции на развитие на образованието в съвременния свят обуславят необходимостта от разработката наварианти на педагогически системи или модели за изграждане на икономическа култура на подрастващите още от ранна училищна възраст. Тези системи или модели биха притежавали не само научно-теоретични, но и чисто практически функции, реализирането на които ще осигури повишаването на икономическата грамотност на българина, а оттам и стандарта на неговия живот...